دکتر عظیم فرد

شما اینجا هستید

یازدهمین جلسه هم اندیشی ۵G

موضوع: فنی و رگولاتوری (طیف فركانسی و مدیریت پویای طیف)
هدف: تأکید بر اهمیت طیف به عنوان یک سرمایه ارزشمند

حاضرین جلسه: محمد موحدیان، مصطفی دارابی، علیرضا ربیعی، اسلامی، زینب وحیدپور، مجتبی شاکری فرد، ندا کلانتر، بابک خلج، مهدی راستی، صباغ، عابدی فر، فردوسیان، ابوالقاسمی، موذنی، عظیم فرد، حامد بهروز، علی رحمانیان، محمدعلی مداح علی، پیام علوی زاده، پدرام ملکی، جواد حامدپناه، رضا حسین پور