دكتر احسان آريانيان، دكتر ايوب محمديان، دكتر رضا ايازي، دكتر مرتضي سرگلزايي جوان، دكتر سارا مرتضي قلي، دكتر شيما عطار و دكتر ماندانا فرزانه

شما اینجا هستید

جلسه نهم فروم کلان داده‌ها با موضوع حکمرانی داده‌ها

حکمرانی داده‌ها به عنوان یک فرآیند کل نگر در دو سطح سازمانی و ملی جهت مدیریت داده از منظر رعایت حقوق وضع‌شده در زمینه داده‌ها، انطباق فرآیند‌های مدیریت داده با قوانین و مقررات، کاهش ریسک و ارتقای ارزش تصمیمات اخذشده بر مبنای داده‌ها، حفظ و ارتقای کیفیت داده‌ها و مدیریت چرخه حیات داده‌ها مطرح می‌باشد. حکمرانی داده‌ها در سطح ملی به مجموعه ای از سیاست‌ها، اقدامات، فرایندها، استانداردها و نظارت‌هایی اطلاق می شود که به‌منظور مدیریت داده‌ها و رفع و به حداقل رساندن چالش‌‌های موجود در زمینه‌‌های مختلف قانونی، اجتماعی، محیطی، عملیاتی و کسب وکاری وضع و اجرا می شود.