مطالعه و ارزیابی وضعیت تولیدات علمی در حوزه فناوری خودرویی هوشمند (خودران و متصل)

شما اینجا هستید

توسعه حمل ونقل و دگرگونی فناوری خودروها یکی از رویدادهای بزرگ در آینده بهشمار میرود؛ از جمله این دگرگونیها میتوان به مسائلی مانند تغییر در ساختار فعلی فروش خودروها، توسعه گسترده خودروهای اشتراکی، تحولات بزرگتر در حوزه فناوری وسائل نقلیه و در کل تغییر سبک زندگی با محوریت حمل ونقل اشاره کرد. به طور کلی سه روند آینده صنعت خودرو شامل: اتصالپذیری، خودرانی و به اشتراک گذاری به همراه توسعه کسب وکارهای نوین، با کاربرد و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت خودرو مرتبط است و فناوری اطلاعات و ارتباطات، اساسیترین نقش را در تحولات آینده این صنعت بر عهده خواهد داشت. در این مقاله جهت تعیین زیرحوزههای اصلی فناوری خودرویی هوشمند (خودران و متصل)، از روش همرخدادی واژگان استفاده شده است. همچنین، ساختار و زیرحوزههای مربوطه، با استفاده از نرمافزارهای Bibexcel و  VOSviewer و با بررسی ۱۱۳۴۴سند منتشر شده از سال ۱۹۶۹تا ۲۰۱۸میلادی در پایگاه استنادی «اسکوپوس» ترسیم شده است. براساس نقشههای حاصل شده، مباحثی همچون: وسایل نقلیه خودران، سیستمهای هوشمند، رباتیک، ناوبری و هوش مصنوعی از جمله پرکاربردترین موضوعات در این حوزه بهشمار میآیند.

تاریخ انتشار: 
جمعه, ۱۰ اسفند, ۱۳۹۷ - ۰۹
نوع مقاله: 
کشور: 
شهر: 
حوزه پژوهشی: 
پژوهشکده: 
پژوهشکده فناوری ارتباطات
گروه: 
گروه ارتباطات ثابت
زبان مقاله: 
فارسی