ارائه راهکارهای موثر برای اجرای مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی توسط دانشگاه‌ علمی کاربردی: مطالعه موردی دانشگاه علمی کاربردی واحد ۲۰ تهران

شما اینجا هستید

تاریخ انتشار: 
سه شنبه, ۲۹ اسفند, ۱۳۹۶ - ۰۰
کشور: 
پژوهشکده: 
پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی
گروه: 
گروه سیاست گذاری و آینده پژوهی فاوا