گروه فناوری امنیت شبکه

شما اینجا هستید

• ارائه دانش وتوانمندسازی متولیان شبكه‌های زیرساخت و حیاتی كشور جهت توسعه، ارتقا و دستیابی به امنیت مطلوب، مطابق سیاست‌ها و استاندارهای تعریف شده.
• ایجاد ارتباط هماهنگ باسازمان‌ها، نیروها و متخصیصن حوزه امنیت شبكه بر اساس نیاز كشور همچنین توسعه و ارائه خدمات و ایجاد بستر مناسب جهت بومی‌سازی فناوری‌های بكار گرفته شده در حوزه امنیت شبكه.
• برگزاری همایش‌ها وكنگره‌های تخصصی و فنی در بخش امنیت شبكه در گستره ملی و بین‌المللی.
• راه‌اندازی، تجهیز و تكمیل آزمایشگاه امنیت شبكه برای ارائه خدمات آزمایشگاهی و ارائه تاییدیه‌های لازم در بخش تجهیزات و تكنولوژی‌های مرتبط با فناوری امنیت شبكه

اميرحسين پناهي نائيني
سرپرست گروه پژوهشی اميرحسين پناهي نائيني