بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

گروه فناوری امنیت شبکه

اميرحسين پناهي نائيني
سرپرست گروه پژوهشی اميرحسين پناهي نائيني

دستيابي به سياست‌ها و اهداف تعيين شده در زمينه امنيت شبكه و تحقق راهبردهاي امنيتي در فضاي تبادل اطلاعات ماموريت گروه فناوري امنيت شبكه مي‌باشد كه در اين راستا فعاليت‌هاي گروه شامل، تحقيق و پژوهش، تدوين، مشاوره، بومي‌سازي، اجرا، نظارت و كنترل، پياده‌سازي، راه‌اندازي و تست، توسعه و به روزرساني شبكه هاي ارتباط حياتي بهمراه بررسي چالش‌هاي موجود ، نيازمندي‌هاي حياتي و اقدامات لازم در زمينه ايجاد تجهيزات و شبكه‌هاي امن در كشور با نگرش بومي سازي، مي‌باشد.

• ارائه دانش وتوانمندسازي متوليان شبكه‌هاي زيرساخت و حياتي كشور جهت توسعه، ارتقا و دستيابي به امنيت مطلوب، مطابق سياست‌ها و استاندارهاي تعريف شده.
• ايجاد ارتباط هماهنگ باسازمان‌ها، نيروها و متخصيصن حوزه امنيت شبكه بر اساس نياز كشور همچنين توسعه و ارائه خدمات و ايجاد بستر مناسب جهت بومي‌سازي فناوري‌هاي بكار گرفته شده در حوزه امنيت شبكه.
• برگزاري همايش‌ها وكنگره‌هاي تخصصي و فني در بخش امنيت شبكه در گستره ملي و بين‌المللي.
• راه‌اندازي، تجهيز و تكميل آزمايشگاه امنيت شبكه براي ارائه خدمات آزمايشگاهي و ارائه تاييديه‌هاي لازم در بخش تجهيزات و تكنولوژي‌هاي مرتبط با فناوري امنيت شبكه