گروه سکوهای فناوری اطلاعات

شما اینجا هستید

گروه پژوهشی سكوهای فناوری اطلاعات در ذیل فعالیت‌های پژوهشكده فناوری اطلاعات، به انجام پروژه‌های پژوهشی و مدیریت تحقیق و توسعه در سطوح بنیادی، راهبردی و كاربردی و نیز ارائه خدمات فنی و مشاوره‌ای در حوزه‌های رایانش ابری، اینترنت اشیاء و زنجیره بلوكی می‌پردازد.

• مطالعه و آینده‌پژوهی بر روی زیرساخت‌ها و سكوهای مبتنی بر فناوری اطلاعات مانند: IaaS/‎ PaaS، سكوهای اینترنت اشیاء و زنجیره بلوكی، موتور مجازی و سیستم‌عامل
• مدیریت و انجام پروژه‌های تحقیق و توسعه بنیادی، راهبردی و كاربردی در فناوری اطلاعات، مشتمل بر: رایانش ابری، اینترنت اشیاء و زنجیره بلوكی
• ارائه تائید نمونه، آزمون و پایش خدمات و محصولات رایانش ابری و اینترنت اشیاء
• ارائه خدمات فنی و مشاوره‌ای در رابطه با سكوها، ابزارها و روش‌های توسعه نرم‌افزاری درحوزه‌های رایانش ابری، اینترنت اشیاء و زنجیره بلوكی
• ارزیابی، پایش و رصد حوزه‌های رایانش ابری، اینترنت اشیاء و زنجیره بلوكی

زهرا گل میرزائی
سرپرست گروه پژوهشی زهرا گل میرزائی