گروه سامانه‌های پردازش وب و رایا زبان

شما اینجا هستید

گروه پژوهشی سامانه‌های پردازش وب و رایا زبان در ذیل فعالیت‌های پژوهشكده فناوری اطلاعات، به انجام پروژه‌های پژوهشی و مدیریت تحقیق و توسعه در سطوح بنیادی، راهبردی و كاربردی و نیز ارائه خدمات فنی و مشاوره‌ای در حوزه‌های جویشگر، بازیابی اطلاعات و متن، رایازبان و كاربردهای مبتنی بر وب می‌پردازد

• ارائه خدمات فنی و مشاوره‌ای در حوزه‌های رایازبان، خدمات وب و بازیابی اطلاعات و متن
• مدیریت و انجام پروژه‌های تحقیق و توسعه بنیادی، راهبردی و كاربردی در فناوری اطلاعات، مشتمل بر: جویشگر، رایازبان و كاربردهای مبتنی بر وب
• حمایت از توسعه ابزارها، كاربردها و خدمات در حوزه خط و زبان فارسی
• ارزیابی، آزمون و پایش خدمات، ابزارها و داده‌های پردازش زبان طبیعی
• ارزیابی، پایش و رصد حوزه‌های رایازبان، خدمات وب و بازیابی اطلاعات و متن

احسان آریانیان
مدیر گروه پژوهشی احسان آریانیان