گروه خدمات و محتوای الکترونیکی

شما اینجا هستید

گروه پژوهشی خدمات و محتوای الكترونیكی در ذیل فعالیت‌های پژوهشكده فناوری اطلاعات، به انجام پروژه‌های پژوهشی و مدیریت تحقیق و توسعه در سطوح بنیادی، راهبردی و كاربردی و نیز ارائه خدمات فنی و مشاوره‌ای در حوزه‌های محتوا، كاربردها و خدمات فناوری اطلاعات می‌پردازد.

• مدیریت و انجام پروژه‌های تحقیق و توسعه بنیادی، راهبردی و كاربردی در حوزه كاربردها و خدمات فناوری اطلاعات
• ارائه چارچوب‌ها، راهبردها، مدل‌ها و سازوکارهای مناسب جهت توسعه كاربردها و خدمات الكترونیكی
• ارائه طرح‌های پژوهشی جهت توسعه سامانه‌های اطلاعاتی و معماری‌های سازمانی
• ارزیابی، پایش و رصد خدمات و كاربردهای فناوری اطلاعات مبتنی بر استانداردها و معیارهای بومی‌سازی شده
• ارائه سازوکارهای مناسب جهت تسهیل چرخه مدیریت محتوای الكترونیكی
• ارائه خدمات فنی و مشاوره‌ای در حوزه خدمات و محتوای الكترونیكی

نسرین دسترنج
مدیر گروه پژوهشی نسرین دسترنج