گروه ارزیابی امنیت شبکه و سامانه‌ها

شما اینجا هستید

• توانمند سازی متولیان زیر ساختهای حیاتی کشور جهت دستیابی به وضعیت امنیتی زیر ساختهای مربوطه
• تسهیل دستیابی متولیان مقابله با حوادث رایانه ای در سطح ملی و زیر ساختهای حیاتی و همچنین متخصصان حوزه ارزیابی به مرجع آسیب پذیری‌های قابل استناد
• کمک به انتخاب صحیح فناوری‌ها و سرویسهای در شرف استفاده در کشور
• ایجاد آزمایشگاه‌های ارزیابی امنیتی و تایید نمونه محصولات و خدمات

مژگان ملائی سنگلجی
سرپرست گروه پژوهشی مژگان ملائی سنگلجی