گروه ارتباطات ثابت

شما اینجا هستید

ماموريت اين گروه، بومي سازي، انتقال دانش فني، مشاوره، ارايه خدمات فني و مهندسي، تنظيم قوانين و مقررات، ايجاد و توسعه فناوري در حوزه هاي دسترسي سيمي، زيرساخت‌ها و معماري‌هاي مبتني بر سوئيچ بسته اي، اينترنت،  IP/MPLS ، مترو اترنت،  IMS، SDN،IOT ، هسته شبكه نسل ۴ و ۵ موبايل و ساير فناوريهاي مربوط به منظور توسعه شبكه و ارائه سرويس  بصورت فراگير براي آحاد جامعه است.

براساس برنامه ششم توسعه کشور، سند چشم‌انداز بيست ساله، اساسنامه پژوهشگاه و همچنين نقشه جامع علمي كشور:

•  انجام پژوهشهاي كاربردي، راهبردي و بنيادين جهت گذار به سمت شبكه ها و فناوري هاي نوين مانند شبكه هاي نسل جديد، IOT  ، SDN/NFV و زنجیره بلوکی.

•  ايفاي نقش مشاور در حوزه هاي مربوطه مثل سيستم ها و شبكه هاي مبتني بر سوئيچ بسته اي ، IP و شبكه هاي نسل جديد مانند IP/MPLS ، مترو اترنت،  IMS، SDN/NFV، IOT و هسته شبكه نسل ۴ و ۵ موبايل و ساير فناوري هاي مرتبط.

•  بومي سازي فناوري ها، انتقال دانش فني و ارايه خدمات فني و مهندسي در حوزه سيستمها و شبكه هاي مبتني بر سوئيچ بسته اي و IP و شبكه­ هاي نسل جديد مانند سوئيچ و روتر، اجزايIMS،  اجزايVoIP و اجزاي شبكه مبتنی بر SDN و هسته شبكه نسل ۴ و ۵ موبايل و ساير فناوري هاي مرتبط.

•  رصد فناوري، آينده پژوهي و تهيه نقشه راه بخش ارتباطات و فناوري در حوزه سيستمها و شبكه هاي نسل جديد

•  بسترسازي، مشاركت و حمايت از تجاري سازي نتايج پژوهشهاي كاربردي در حوزه هاي مربوطه
•  توسعه همکاري هاي پژوهشي با مجامع داخلي و بين المللي درحوزه هاي مربوطه مانند گروه هاي مطالعاتي ۲، ۱۱،۱۲، ۱۳ و ۲۰ از اتحاديه بين الملليITU-T

•  انجام پژوهشهاي راهبردي و كاربردي جهت اتصال كليه دستگاه هاي اجرايي و واحدهاي تابعه و وابسته به شبكه ملي اطلاعات و اينترنت در حوزه سيستم ها و شبكه هاي مبتني بر سوئيچ بسته اي و IP و شبكه هاي نسل جديد و هسته شبكه نسل ۴ و ۵ موبايل.

•  تحقيقات و ارائه پيشنهاد در زمينه تنظيم قوانين و مقررات لازم در حوزه هاي مربوطه

مهدی سمیع
سرپرست گروه پژوهشی مهدی سمیع