کمیسیون تحول اداری

شما اینجا هستید

  • هدایت، پشتیبانی و نظارت بر اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مصوب شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی زمینه‌سازی برای اجرای سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌های مصوب هیات اجرایی پژوهشگاه
  • تشکیل کمیته نظام پیشنهادها، کمیته بهره وری و کمیته تحول اداری بررسی و تأیید راهکارهای مناسب برای اجرای بهتر برنامه‌های تحول اداری بررسی و تأیید برنامه‌های آموزشی و پژوهشی در سطح پژوهشگاه
  • بررسی و تأیید همایش‌های مورد نیاز پژوهشگاه نظارت بر نحوه اجرای برنامه جامع اصلاح فرایندها و روش‌های مورد عمل و دولت الکترونیک
  • شناسایی وظایف و فعالیت‌های قابل واگذاری به بخش غیردولتی و ارایه پیشنهاد به مراجع ذیربط
  • بررسی و ارایه پیشنهاد درباره سیاست‌های مناسب برای منطقی‌سازی اندازه پژوهشگاه در چارچوب سیاست‌های ابلاغی و قوانین مربوط نظارت بر حسن اجرای واگذاری امور تصدی‌گری و چابک‌سازی در سطح پژوهشگاه
  • تهیه و تنظیم گزارش دوره‌ای و مستمر در مقاطع ۶ ماهه از اجرای مهمترین مصوبات و اقدامات کمیسیون تحول اداری  و ارائه آن به شورای تحول اداری وزارتخانه
  • تبصره ـ تمامی مصوبات کمیسیون تحول اداری، پس از تأیید رییس کمیسیون و در چارچوب اختیارات قانونی پژوهشگاه قابلیت اجرا دارد.
محمد خوانساري
رییس کمیسیون محمد خوانساري