مرکز آموزش مهارتهای تحول دیجیتال

شما اینجا هستید

صادق عباسي شاهكوه
سرپرست مرکز صادق عباسي شاهكوه

با توجه به شاخصه‌های احصا شده در خصوص مختصات زیست‌بوم ICT کشور، وضعیت نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی در تأمین نیازمندی‌های مهارتی صنعت و عوامل زیربنایی مؤثر در قوام‌گیری بسترهای مهارت‌آموزی و انتقال دانش در کشور، اتخاذ رویکردهای تعدیل‌کننده شکاف بین نیازمندی‌های مهارتی صنعت ICT و آموزش‌های دانشگاهی و کلاسی بیش از پیش ضرورت دارد. مرکز آموزش مهارت‌های تحول دیجیتال، در این راستا توانمندسازی منابع انسانی را از مجرای ارتقای مهارت‌های تحول دیجیتال، با هدف‌گذاری پیرامون محورهای ذیل دنبال می‌نماید: ارتقای اقتدار اقتصادی – اجتماعی کشور در حوزه ICT از طریق شناسایی و ترویج مهارت‌های تحول دیجیتال کمک به اثربخشی و کارآمدی نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور در توسعه دانش و مهارت تحقق ارتباط سازنده صنعت و دانشگاه ایجاد بستر مناسب جهت ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای در کشور به ویژه در حوزه مهارت‌های تحول دیجیتال تسهیل کارآفرینی و تکمیل چرخه تولید در کشور مبتنی بر نیازسنجی صنعت

 • برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، احصا و اجرای آموزش‌های تخصصی شغلی و مهارتی در سطوح دستگاهی، بین دستگاهی، منطقه‌ای و بین‌المللی مورد نیاز در حوزه فاوا و تحول دیجیتال.

 • برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، احصا و اجرای آموزش‌های مرتبط با توسعه کارآفرینی و کمک به رشد کسب و کارهای نوپا و دانش‌بنیان و بین‌المللی‌سازی کسب و کارها در حوزه فاوا و تحول دیجیتال.

 • برنامه‌ریزی، نیازسنجی و راهبری مستمر آموزش‌های تخصصی و مهارت‌افزایی دیجیتال و فناوری‌های نوظهور مبتنی بر آمایش سرزمینی و برنامه‌ریزی، ساماندهی و هدایت آموزش‌ها در راستای سیاست‌ها، برنامه‌ها و خط‌مشی‌های «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «زیست‌بوم توسعه سرمایه انسانی دیجیتال ایران».   

 • توانمندسازی و ارتقای مهارت‌های فنی و صلاحیت حرفه‌ای نیروی انسانی در بخش فاوا.

 • راهبری، نظارت، برنامه‌ریزی و مدیریت آموزش‌های مهارت‌محور حوزه تحول دیجیتال.

 • ارزیابی و توسعه سرمایه انسانی دیجیتال و تأمین و توسعه ظرفیت‌های مدیریتی و رهبری حوزه‌ها و بخش‌های فعال در بخش فاوا.

 • آینده‌پژوهی در حوزه آموزش، تدوین شاخص‌ها و تحلیل بازار در راستای توسعه مهارت‌های تحول دیجیتال.

 • مدیریت تدوین دوره‌های آموزشی جدید حاصل از نتایج پژوهش‌های کاربردی حوزه تحول دیجیتال.

 • تعامل سازنده با دستگاه‌ها و نهادهای دانش‌بنیان جهت تسهیل ارتقای مهارت‌های نرم و سخت حوزه تحول دیجیتال و تیم‌سازی اقتضائی.

 • حمایت‌های آموزشی در زمینه نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای بومی و ارتقای مهارت در این حوزه.

 • تربیت و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز حوزه‌های مربوط در سطوح میانی و پیشرفته با رویکرد ارتقا و انتقال دانش کار، ارتقای تجارب شاغلان، ایجاد و توسعه مهارت‌های تراز فناوری‌های مربوط و پیشرفت آنها، افزایش بهره‌وری، کشف و رشد استعدادها و تخصص‌ها برای تصدی مشاغل و حرفه‌ها در بخش فاوا، به ویژه در حوزه تحول دیجیتال با همکاری و بهره‌گیری از دانشگاه‌ها و موسسات علمی، آموزشی و تحقیقاتی ذیصلاح و شرکت‌های خصوصی فعال در زیست‌بوم توسعه سرمایه انسانی دیجیتال.

 • مدیریت دانش و یافته‌ها و اندوخته‌های علمی، دانشی و تخصصی حوزه تحول دیجیتال و نشر و انتقال آن.فهرست پروژه‌ها فهرست مقاله‌ها بروشور معرفی

چارت سازمانی