شورای پژوهشی

شما اینجا هستید

اعضای شورای پژوهشی پژوهشگاه:

دكتر وحید یزدانیان رئیس شورا

مهندس محمود خالقی دخت دبیر شورا

دکتر مصطفی صفوی همامی عضو شورای پژوهشی

دكتر حمید بهروزی عضو شورای پژوهشی

دکتر علی معینی عضو شورای پژوهشی

دكتر محمد شهرام معین عضو شورای پژوهشی

دکتر ابوذر عرب سرخی عضو شورای پژوهشی

دکتر لیلا محمدی عضو شورای پژوهشی

دکتر علیرضا یاری عضو شورای پژوهشی

 

۱-  تصویب آیین نامه داخلی شورا

۲- تعیین خط مشی و برنامه‌های علمی وپژوهشی مؤسسه در چارچوب سیاستها ومصوبات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۳- تصویب آیین نامه‌ها و شیوه نامه‌های پژوهشی گروههای پژوهشی

۴- بررسی وتصویب طرحهای پژوهشی مؤسسه ونظارت بر کیفیت وحسن اجرای آنها

۵- بررسی و نظارت بر پیشرفت طرحهای پژوهشی طبق و برنامه زمانبندی مصوب و در صورت لزوم تجدید نظر و تصویب تغییرات آنها و همچنین تعیین ناظر یا ناظران برای طرحهای پژوهشی در صورت لزوم

۶- تعیین داور یا هیأت داوران طرحهای پژوهشی خاتمه یافته که از سوی معاون پژوهشی مؤسسه معرفی می شوند.

۷- ارزیابی نتایج فعالیتهای علمی و پژوهشی مؤسسه

۸- تایید پیشنهاد تأسیس و انحلال گروههای پژوهشی و پژوهشکده‌های مؤسسه به منظور طی مراحل قانونی

۹- برنامه ریزی برای ایجاد وتعمیق ارتباط علمی با سایر مؤسسات ومراکز آموزشی – پژوهشی کشور برابر ضوابط و مقررات مربوط

۱۰-بررسی و تصویب برگزاری دروه‌های کوتاه مدت آموزشی و همایشها و بازدیدهای علمی

۱۱-تأیید آیین نامه‌های سفرهای علمی، بورسهای تحصیلی و فرصتهای مطالعاتی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط و پیشنهاد آنها به هیأت امنا برای طی مراحل قانونی

۱۲-بررسی وتصویب سفرهای علمی، بورسهای تحصیلی و فرصتهای مطالعاتی اعضای هیأت علمی مؤسسه طبق ضوابط ومقررات مربوط

۱۳- بررسی نیازهای تجهیزاتی، انتشاراتی، اطلاعاتی و علمی مؤسسه و پیشنهاد تأمین آنها به رئیس مؤسسه

۱۴-تصویب آیین نامه‌های تألیف و ترجمه کتاب و مقاله و نحوه انتشار نتایج فعالیتهای علمی و پژوهشی مؤسسه

۱۵-بررسی صلاحیت علمی متقاضیان عضویت در هیأت علمی مؤسسه و اظهار نظر نسبت به آن

۱۶-انجام سایر اموری که در چارچوب ضوابط ومقررات از سوی هیأت امنا یا رئیس مؤسسه به شورا محول می شود.

ماده ۱۳ مؤسسه از نظر مالی –معاملاتی تابع آیین نامه مالی – معاملاتی است که به تصویب هیأت امنا وتأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خواهد رسید.

ماده ۱۴ نحوه گزینش علمی داوطلبان عضویت هیأت علمی مؤسسه طبق آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مؤسسه است که به تصویب هیأت امنا وتأیید وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری خواهد رسید.

ماده ۱۵ نحوه گزینش علمی داوطلبان عضویت هیأت علمی مؤسسه تابع ضوابط ومقررات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراجع ذی صلاح است.

وحید یزدانیان
رییس شورا وحید یزدانیان