دفتر حقوقی

شما اینجا هستید

  • بررسی و اصلاح پیش نویس قراردادها
  • طرح دعاوی علیه اطراف قراردادی یا اشخاصی كه به تعهدات خود عمل ننموده اند
  • پاسخ به دعاوی مطروحه علیه مركز در محاكم قضائی و دیوان عدالت اداری و دیوانهای اختصاصی و سایر مراجع
  • ارائه مشاوره حقوقی در خصوص قراردادهایی كه بخشهای مختلف پژوهشگاه قصد انعقاد آنها را دارد
  • ارائه مشاوره حقوقی به كاركنان پژوهشگاه
مهندس قیومی
سرپرست دفتر مهندس قیومی