دفتر بازرسی، نظارت و ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات

شما اینجا هستید

وظایف و مأموریت‌های این دفتر در محورهای زیر قابل تعریف است :

  • انجام بازرسی با روشهای مختلف برنامه ای، موردی، غیر منتظره و ویژه
  • ارزیابی عملکرد واحد‌های تابعه مؤسسه بصورت مستمر جهت بهبود روش‌ها و فرآیندها
  • نظارت مستمر به تمامی معاملات و مناقصات و قراردادهای پژوهشی
  • رسیدگی و پاسخگوئی شفاف و سریع به شکایات واصله از اشخاص حقیقی و حقوقی
  • تشکیل بانک اطلاعاتی جامع مدیریتی از مدیران و افراد واجد شرایط مدیریت و ارزشیابی مستمر عملکرد آنها به منظور لحاظ کردن در انتصاب و همچنین اقدام در جهت ساماندهی امر انتصابات
مهدی قیومی
مدیر دفتر مهدی قیومی