بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

دفتر امور پژوهشی و نظارت بر طرح ها

امین شکری پور
مدیر دفتر امین شکری پور

دفتر امور پژوهشي و نظارت بر طرح متولي امور ستادی پژوهشی و برنامه ریزی و اجرای فرآیندهای پژوهشی از ابتدای تعریف پروژه تا نظارت بر اجرای کیفی آن، کنترل پروژه، نظارت بر اجرای صحیح فرآیندها، تایید نهایی وضعیت طرح پژوهشی اعم از توقف، لغو و یا خاتمه موفق پروژه ها ، تهیه و نگهداری آخرین نسخه آیین نامه های پژوهشی و مصوبات شورای پژوهشی ، ارائه گزارشات مورد نیاز از وضعیت پروژ های پژوهشگاه  می باشد.

- انجام فراخوان پروژه ها، دريافت پيشنهادات، بررسي اوليه و ارسال آنها به پژوهشكده ها و يا ساير گروه ها يا واحدهاي مربوطه جهت بررسي و ارزيابي.
- جمع آوري اطلاعات لازم در زمينه كليه نيازها و طرح هاي پژوهشي دانشگاه ها و ساير مؤسسات آموزش عالي در زمينه ICT و بررسي و تنظيم اطلاعات جمع آوري شده .
- بررسي و تكميل مدارك پيشنهادات فعاليت هاي پژوهشي جهت طرح و تصويب در شوراي پژوهشي پژوهشگاه.
- برنامه ريزي جهت برگزاري جلسات شوراي پژوهشي و هماهنگي و اطلاع رساني درباره برگزاري، تاريخ و محل تشكيل جلسات شوراي پژوهشي پژوهشگاه با اعلام دستور كار جلسات به اعضاء آن
- تهيه و تنظيم صورتجلسات شورای پژوهشی و ابلاغ مصوبات آن به پژوهشكده و واحدهاي ذيربط
- صدور احكام اعضاي شوراهاي علمی و پژوهشی در پژوهشگاه
- ابلاغ مصوبات مربوط ب شوراي پژوهشي به واحد های ذیربط
- پاسخگوئي به اشكالات و موانعي كه از هر لحاظ در تداوم كار براي مجريان و يا واحدهاي مربوطه در پژوهشگاه بوجود آمده است .
-  كنترل براي حسن اجراي آئين نامه مربوط به نظارت پروژه ها.
- تهيه و ارائه عملكرد پژوهشي سالانه
- ابلاغ  محورها و طرح هاي كلان پژوهشي پژوهشگاه كه به تصويب شوراي پژوهشي مي رسد.
- ارسال پيشنهادهاي دريافتي به پژوهشكده و يا گروه مربوطه در مركز جهت ارزيابي و پيگيري دريافت ارزيابي آنها ثبت در پرونده .
- انجام هرگونه هماهنگي و تنظيم ليست پيشنهادهاي قبول شده و ارسال آنها به شوراي پژوهشي.
- تهيه پيش نويس ابلاغ ناظر و اعضاء گروه نظارت و ارسال آنها به معاونت پژوهشي و توسعه ارتباطات علمي .
- كنترل حسن اجراي آيين نامه مربوط به نظارت پروژه ها.
- تهیه و ارائه آمار و اطلاعات پروژه هاي پژوهشي پژوهشگاه
- نظارت بر انجام ارزيابي هاي پروژه هاي تحقيقاتي پيشنهادي با چارچوب برنامه پنجساله توسعه و نيز موافقتنامه هاي پژوهشگاه، نهاد رياست جمهوري (سازمان مديريت و برنامه ريزي) و تطبيق آن با سياست هاي كلي پژوهشگاه كه به تصويب هيأت امنا رسيده است .
- نظارت بر پيگيري مصوبات شوراي پژوهشي در رابطه با پروژه هايي كه جهت اجرا به پژوهشكده ها و گروه هاي مستقل و ساير واحدهاي پژوهشگاه ارجاع مي شود.
- تعامل با واحدهاي ذيربط در پژوهشگاه براي اجرايي شدن پروژه هاي مصوب و نظارت، كنترل بر اجراي پيشرفت فيزيكي پروژه ها و تهيه پيشنهاد جهت رفع موانع احتمالي.
- انجام امور مرتبط با اجراي پروژه ها از هر لحاظ و انجام امور ستادي مربوط به پرداخت فازها و اختتام پروژه ها براساس قرارداد و يا ابلاغيه مربوطه .
- نظارت و هماهنگي با واحدهاي ذيربط (مديريت هاي:  منابع انساني و اداري، امورمالي و امور تداركات و پشتيباني) در صورت بروز اشكالاتي در پرداخت به مجريان و يا اعضاي تيم نظارت پروژه ها.
- كنترل كمي و كيفي پروژه ها از لحاظ پيشرفت در تمام مراحل مختلف اجراء
- تهيه آمارهاي سنجشي و مقايسه اي از پيشرفت پروژه ها.
- مقايسه پيشرفت پروژه ها با برنامه مركز و ارائه گزارش انحرافات از برنامه به مقام مافوق و انجام بازديدهاي دوره اي جهت كنترل پيشرفت مراحل اجراي پروژه ها.
- تهيه و ارائه گزارشات مديريتي از پروژه های پژوهشی
- تهيه گزارشات آماري براي پروژه هاي اختتام يافته، در حال اجرا، باذكر درصد پيشرفت در يك مدت زمان معين .
- تهيه و ارائه گزارشات تفضيلي كه در آن مشخصات كلي پروژه مانند نوع پروژه، مشخصات مجري، ناظر، اعضاء گروه نظارت، تاريخ شروع پروژه، مدت اجراء مبلغ كل، درصد پرداخت شده و ديگر مشخصات مربوطه .
- پيگيري و صدور نامه تاخير جهت پژوهشكده مربوطه در صورت عدم ارسال نتيجه فاز و يا گزارش نهائي پروژه ها در مهلت معين شده، كنترل محتوائي و فيزيكي درباره گزارشات، مديريتي، آماري و تفضيلي دفتر به مقامات مافوق .
- دريافت و بررسي گزارش پاياني پروژه ها كه وسيله مجريان تهيه و بصورت گالينگور مجلد شده باشد از پژوهشكده و يا گروه مربوطه در پژوهشگاه و تحويل آنها به دفتر اسناد و منابع علمي.
- اعلام اختتام پروژه در صورت انجام كليه تعهدات مجري پس از تأييد پژوهشكده و يا گروه مربوطه .
- اعلام آزاد نمودن ضمانت نامه مجري بر مبناي تقاضاي مجري و تأييد ناظر، گروه مربوطه و پژوهشكده مبني بر انجام كليه تعهدات.
- بررسي مقدماتي و ارجاع طرح هاي پژوهشي كه بوسيله مؤسسات پژوهشي و اشخاص حقيقي يا حقوقي ارائه مي شود.
- تهیه آئین نامه های برنامه ریزی و ارزیابی طرح های پژوهشی  و تصویب آن در شورای پژوهشی و نظارت بر حسن اجرای آن
- انجام كنترل فيزيكي درخصوص پيشرفت پروژه ها در مراحل بررسي اوليه طرح ها، گزارش هاي فازها و پاياني .
- بررسي پيشنهاد پژوهشكده ها و يا گروه هاي مستقل براي پرداخت حسن انجام پروژه به مجريان درونسپاري .
- تهيه گواهي انجام پروژه جهت مجريان بيروني.
- ارائه راهكاروايجادشرايط لازم، تعيين چارچوب محتوي مستندات ، نظارت ، كنترل دستورالعمل هاي لازم براي جذب يا انتقال دانش فني نتايج پروژه هاي تحقيقاتي برونسپاري و درونسپاري (شامل سخت افزار و نرم افزار)،پيگيري توليد پروژه هاي قابل توليد از طريق توليدكنندگان تجهيزات مخابراتي، فناوري اطلاعات .
- ورود اطلاعات پروژه هاي پژوهشگاه در سامانه هاي مرتبط به درخواست نهادها، سازمانها و وزارت ICT .
- مطالعه و تحقيق در حوزه هاي انتقال فناوري و مالكيت معنوي و داراييهاي فكري، پيگيري و همكاري در ايجاد و تجهيز مراكز رشد فناوري ICT.
- همكاري با كميته وام وجوه اداره شده در رابطه با پروژه هاي مشاركتي پژوهشگاه.
- جمع آوري اطلاعات و همكاري با معاونت پشتيباني و توسعه منابع انساني در رابطه با احقاق حقوق قانوني مركز بابت انتقال دانش فني و تسويه حساب قراردادهاي داخلي و خارجي و شركت در جلسات مرتبط با حوزه كاري.
- معرفي و صدور مجوز پرسنل همكار پروژه هاي درونسپاري
- بررسی کارشناسی پروپزال های دریافتی از پژوهشکده ها از منظر تطابق با ضوابط داخلی و تصویب آن در شورای پژوهشی
- صدور احكام اعضاي شوراهاي علمی و پژوهشی در پژوهشگاه
- مدیریت بانک اطلاعاتی پروژه های پژوهشی پژوهشگاه
- صدور احكام گروه هاي نظارتي جهت پروژه هاي درون/ برون سپاري
- نظارت بر پرداخت حقوق همكار/ همكاران پروژه هاي درونسپاري و حق مجريگري
- انجام امور ستادی مربوط به نظارت بر پروژه ها
- كنترل پروژه در فازها بر اساس سيستم مديريت پروژه ها
- صدور اصلاحيه/ الحاقيه جهت پروژه ها
- فرآيند پرداخت حق الزحمه گروه نظارتي

دستورالعمل نحو جذب و بکارگیری همکارپروژه

سامانه جذب همکار پروژه

 درخواست اعتبار طرح

برگه شماره 412 برگه تأیید پرداخت مراحل فعالیت های پژوهشی

برگه درخواست پرداخت حق نظارت

برگه درخواست پرداخت حسن اجرای پروژه

برگه درخواست آزادسازی ضمانت نامه

 

آیین‌نامه/ دستورالعمل‌

دستورالعمل پرداخت مراحل(فازها) و اختتام فعاليت پژوهشي