دفتر امور پژوهشی و نظارت بر طرح‌ها

شما اینجا هستید

[html different_values="0"‎ format="ckeditor"]

دفتر امور پژوهشی و نظارت بر طرح متولی امور ستادی پژوهشی و برنامه ریزی و اجرای فرآیندهای پژوهشی از ابتدای تعریف پروژه تا نظارت بر اجرای کیفی آن، کنترل پروژه، نظارت بر اجرای صحیح فرآیندها، تایید نهایی وضعیت طرح پژوهشی اعم از توقف، لغو و یا خاتمه موفق پروژه‌ها ، تهیه و نگهداری آخرین نسخه آیین نامه‌های پژوهشی و مصوبات شورای پژوهشی ، ارائه گزارشات مورد نیاز از وضعیت پروژ‌های پژوهشگاه  می‌باشد.

- انجام فراخوان پروژه‌ها، دریافت پیشنهادات، بررسی اولیه و ارسال آنها به پژوهشكده‌ها و یا سایر گروه‌ها یا واحدهای مربوطه جهت بررسی و ارزیابی.
- جمع آوری اطلاعات لازم در زمینه كلیه نیازها و طرح‌های پژوهشی دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی در زمینه ICT و بررسی و تنظیم اطلاعات جمع آوری شده .
- بررسی و تكمیل مدارك پیشنهادات فعالیت‌های پژوهشی جهت طرح و تصویب در شورای پژوهشی پژوهشگاه.
- برنامه ریزی جهت برگزاری جلسات شورای پژوهشی و هماهنگی و اطلاع رسانی درباره برگزاری، تاریخ و محل تشكیل جلسات شورای پژوهشی پژوهشگاه با اعلام دستور كار جلسات به اعضاء آن
- تهیه و تنظیم صورتجلسات شورای پژوهشی و ابلاغ مصوبات آن به پژوهشكده و واحدهای ذیربط
- صدور احكام اعضای شوراهای علمی و پژوهشی در پژوهشگاه
- ابلاغ مصوبات مربوط ب شورای پژوهشی به واحد‌های ذیربط
- پاسخگوئی به اشكالات و موانعی كه از هر لحاظ در تداوم كار برای مجریان و یا واحدهای مربوطه در پژوهشگاه بوجود آمده است .
-  كنترل برای حسن اجرای آئین نامه مربوط به نظارت پروژه‌ها.
- تهیه و ارائه عملكرد پژوهشی سالانه
- ابلاغ  محورها و طرح‌های كلان پژوهشی پژوهشگاه كه به تصویب شورای پژوهشی می رسد.
- ارسال پیشنهادهای دریافتی به پژوهشكده و یا گروه مربوطه در مركز جهت ارزیابی و پیگیری دریافت ارزیابی آنها ثبت در پرونده .
- انجام هرگونه هماهنگی و تنظیم لیست پیشنهادهای قبول شده و ارسال آنها به شورای پژوهشی.
- تهیه پیش نویس ابلاغ ناظر و اعضاء گروه نظارت و ارسال آنها به معاونت پژوهشی و توسعه ارتباطات علمی .
- كنترل حسن اجرای آیین نامه مربوط به نظارت پروژه‌ها.
- تهیه و ارائه آمار و اطلاعات پروژه‌های پژوهشی پژوهشگاه
- نظارت بر انجام ارزیابی‌های پروژه‌های تحقیقاتی پیشنهادی با چارچوب برنامه پنجساله توسعه و نیز موافقتنامه‌های پژوهشگاه، نهاد ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی) و تطبیق آن با سیاست‌های كلی پژوهشگاه كه به تصویب هیأت امنا رسیده است .
- نظارت بر پیگیری مصوبات شورای پژوهشی در رابطه با پروژه‌هایی كه جهت اجرا به پژوهشكده‌ها و گروه‌های مستقل و سایر واحدهای پژوهشگاه ارجاع می شود.
- تعامل با واحدهای ذیربط در پژوهشگاه برای اجرایی شدن پروژه‌های مصوب و نظارت، كنترل بر اجرای پیشرفت فیزیكی پروژه‌ها و تهیه پیشنهاد جهت رفع موانع احتمالی.
- انجام امور مرتبط با اجرای پروژه‌ها از هر لحاظ و انجام امور ستادی مربوط به پرداخت فازها و اختتام پروژه‌ها براساس قرارداد و یا ابلاغیه مربوطه .
- نظارت و هماهنگی با واحدهای ذیربط (مدیریت‌های:  منابع انسانی و اداری، امورمالی و امور تداركات و پشتیبانی) در صورت بروز اشكالاتی در پرداخت به مجریان و یا اعضای تیم نظارت پروژه‌ها.
- كنترل كمی و كیفی پروژه‌ها از لحاظ پیشرفت در تمام مراحل مختلف اجراء
- تهیه آمارهای سنجشی و مقایسه ای از پیشرفت پروژه‌ها.
- مقایسه پیشرفت پروژه‌ها با برنامه مركز و ارائه گزارش انحرافات از برنامه به مقام مافوق و انجام بازدیدهای دوره ای جهت كنترل پیشرفت مراحل اجرای پروژه‌ها.
- تهیه و ارائه گزارشات مدیریتی از پروژه‌های پژوهشی
- تهیه گزارشات آماری برای پروژه‌های اختتام یافته، در حال اجرا، باذكر درصد پیشرفت در یك مدت زمان معین .
- تهیه و ارائه گزارشات تفضیلی كه در آن مشخصات كلی پروژه مانند نوع پروژه، مشخصات مجری، ناظر، اعضاء گروه نظارت، تاریخ شروع پروژه، مدت اجراء مبلغ كل، درصد پرداخت شده و دیگر مشخصات مربوطه .
- پیگیری و صدور نامه تاخیر جهت پژوهشكده مربوطه در صورت عدم ارسال نتیجه فاز و یا گزارش نهائی پروژه‌ها در مهلت معین شده، كنترل محتوائی و فیزیكی درباره گزارشات، مدیریتی، آماری و تفضیلی دفتر به مقامات مافوق .
- دریافت و بررسی گزارش پایانی پروژه‌ها كه وسیله مجریان تهیه و بصورت گالینگور مجلد شده باشد از پژوهشكده و یا گروه مربوطه در پژوهشگاه و تحویل آنها به دفتر اسناد و منابع علمی.
- اعلام اختتام پروژه در صورت انجام كلیه تعهدات مجری پس از تأیید پژوهشكده و یا گروه مربوطه .
- اعلام آزاد نمودن ضمانت نامه مجری بر مبنای تقاضای مجری و تأیید ناظر، گروه مربوطه و پژوهشكده مبنی بر انجام كلیه تعهدات.
- بررسی مقدماتی و ارجاع طرح‌های پژوهشی كه بوسیله مؤسسات پژوهشی و اشخاص حقیقی یا حقوقی ارائه می شود.
- تهیه آئین نامه‌های برنامه ریزی و ارزیابی طرح‌های پژوهشی  و تصویب آن در شورای پژوهشی و نظارت بر حسن اجرای آن
- انجام كنترل فیزیكی درخصوص پیشرفت پروژه‌ها در مراحل بررسی اولیه طرح‌ها، گزارش‌های فازها و پایانی .
- بررسی پیشنهاد پژوهشكده‌ها و یا گروه‌های مستقل برای پرداخت حسن انجام پروژه به مجریان درونسپاری .
- تهیه گواهی انجام پروژه جهت مجریان بیرونی.
- ارائه راهكاروایجادشرایط لازم، تعیین چارچوب محتوی مستندات ، نظارت ، كنترل دستورالعمل‌های لازم برای جذب یا انتقال دانش فنی نتایج پروژه‌های تحقیقاتی برونسپاری و درونسپاری (شامل سخت افزار و نرم افزار)،پیگیری تولید پروژه‌های قابل تولید از طریق تولیدكنندگان تجهیزات مخابراتی، فناوری اطلاعات .
- ورود اطلاعات پروژه‌های پژوهشگاه در سامانه‌های مرتبط به درخواست نهادها، سازمانها و وزارت ICT .
- مطالعه و تحقیق در حوزه‌های انتقال فناوری و مالكیت معنوی و داراییهای فكری، پیگیری و همكاری در ایجاد و تجهیز مراكز رشد فناوری ICT.
- همكاری با كمیته وام وجوه اداره شده در رابطه با پروژه‌های مشاركتی پژوهشگاه.
- جمع آوری اطلاعات و همكاری با معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی در رابطه با احقاق حقوق قانونی مركز بابت انتقال دانش فنی و تسویه حساب قراردادهای داخلی و خارجی و شركت در جلسات مرتبط با حوزه كاری.
- معرفی و صدور مجوز پرسنل همكار پروژه‌های درونسپاری
- بررسی کارشناسی پروپزال‌های دریافتی از پژوهشکده‌ها از منظر تطابق با ضوابط داخلی و تصویب آن در شورای پژوهشی
- صدور احكام اعضای شوراهای علمی و پژوهشی در پژوهشگاه
- مدیریت بانک اطلاعاتی پروژه‌های پژوهشی پژوهشگاه
- صدور احكام گروه‌های نظارتی جهت پروژه‌های درون/ برون سپاری
- نظارت بر پرداخت حقوق همكار/ همكاران پروژه‌های درونسپاری و حق مجریگری
- انجام امور ستادی مربوط به نظارت بر پروژه‌ها
- كنترل پروژه در فازها بر اساس سیستم مدیریت پروژه‌ها
- صدور اصلاحیه/ الحاقیه جهت پروژه‌ها
- فرآیند پرداخت حق الزحمه گروه نظارتی

دستورالعمل نحو جذب و بکارگیری همکارپروژه

سامانه جذب همکار پروژه

حسن پاشایی زاد
سرپرست دفتر حسن پاشایی زاد