حراست

شما اینجا هستید

حفاظت از اطلاعات ، اسناد ، پرسنل ، اماکن و محیط‌های تحت پوشش به منظور پیشگیری از هرگونه تهدید و خطرات احتمالی از طریق کسب اخبار و اطلاعات محیط اعم از امنیتی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... و انعکاس به موقع آن به مبادی ذیربط .

مجيد كردي
مدیر دفتر مجيد كردي