اداره کل تدارکات و پشتیبانی

شما اینجا هستید

الف.اداره امور قراردادها
ب‌. اداره بازرگانی
ج‌. اداره  خدمات و پشتیبانی شامل ( نقلیه – خدمات –  فضای سبز)
ح‌. واحد خدمات فنی  ساختمان و تاسیسات

رضا حسین نژاد
مدیر اداره رضا حسین نژاد

چارت سازمانی