بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

اداره کل امور مالی

اكبر قانع
مدیر اداره اكبر قانع

مدیریت امورمالی با رویکرد هدایت و هماهنگی فعالیتهای واحدهای مالی و حسابداری و ارائه خدمات مشورتی و تخصصی جهت اعمال قوانین و مقررات و نظارت بر نحوه ثبت و ضبط و نگهداری حساب ها با زیر مجموعه سه اداره اعتبارات و رسیدگی، دریافت و پرداخت و دفتر داری و تنظیم حساب ها ، تمام فعالیتهای مالی و حسابداری پژوهشگاه را انجام میدهند. این مهم با مراقبت در تأمین به موقع نیازهای مالی برای پرداخت هزینه ها، با اجرای اصول و فنون حسابداری و نیز رعایت قوانین و مقررات مالی و ذیحسابی ، محاسباتی و معاملاتی از طریق بررسیهای منظم ادواری و تهیه و تنظیم و نگهداری حسابها جهت تهیه و تنظیم گزارش و ترازهای مدون در پایان هر سال مالی و ارائه آن به مدیریت ارشد پژوهشگاه صورت می گیرد.

چارت سازمانی