آزمایشگاههای امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات

شما اینجا هستید

به منظور ارزیابی عملكرد و امنیتی محصولات در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیاز به آزمایشگاهی مجهز به به‌روزترین سخت‌افزارها، نرم‌افزارها و پایگاه‌های داده ارزیابی است. در حال حاضر زیرساخت‌های مربوط به راه‌اندازی و ایجاد آزمایشگاه‌های تخصصی در این آزمایشگاه ایجاد شده است و برنامه اصلی این آزمایشگاه، ایجاد آزمایشگاه‌های تخصصی بر روی زیرساخت مذكور است.

• ارزیابی عملكرد و امنیت محصولات در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
• ارتقاء و توسعه آزمایشگاه‌های تخصصی امنیت
• ارائه خدمات آزمایشگاهی به گروه‌های داخل پژوهشكده امنیت
• ارائه خدمات آزمایشگاهی به بخش‌های مختلف  پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
• ارائه خدمات آزمایشگاهی و تأیید نمونه محصولات شركت و سازمان‌های درگیر با حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
• تولید سامانه‌های بومی مورد نیاز آزمایشگاه امنیت
• مدیریت مركزی آزمایشگاه‌های تخصصی راه‌اندازی شده در آزمایشگاه امنیت.

افشين سوزني
رییس گروه پژوهشی افشين سوزني