نمونه قراردادهای پژوهشگاه

شما اینجا هستید

ردیف نام فایل پیوست
۱ خرید خدمات -
۲ خرید کالا و تجهیزات -
۳ مشاوره حقیقی -
۴ موافقتنامه پژوهشی شرایط عمومی موافقتنامه پژوهشی 

توضیح: مفاد قراردادها در چارچوب قوانین و مقررات و آئین نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه و آئین نامه تضامین معاملات دولتی، بنا به موضوع قابل مذاکره جهت انعقاد قرارداد می باشد.