آموزش و ترویج دانش فاوا

شما اینجا هستید

يکي از مهمترين و اساسي‌ترين مکانيزم‌هاي توسعه منابع انساني چه در سطح يک جامعه و چه درسطح يك سازمان، آموزش مي باشد . به عبارت ديگر آموزش حرفه اي به عنوان مكمل آموزش رسمي ، كه ازطريق آموزش عالي انجام مي گيرد ، مهمترين استراتژي افزايش وارتقاء سطح سرمايه انساني در جامعه به شمار مي رود .پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات در راستاي توسعه مهارتها، گسترش دانش شغلي متناسب با نيازهاي روبه رشد و ظرفيت سازي منابع انساني، با تنظيم نظامنامه آموزش، الزامات كلي نظام آموزشي را با هدف ارتقاء دانش تخصصي در حوزه هاي نوين فناوري ارتباطات و اطلاعات اقدام به برگزاری دوره های آموزشی مي نمايد.