بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

كارگاه آموزشي ICT در خدمت توانخواهان برگزار گردید


كارگاه آموزشي ICT در خدمت توانخواهان برگزار گردید
كارگاه آموزشي ICT در خدمت توانخواهان، توسط پژوهشکده فناوری اطلاعات، با حضور پژوهشگران، دانشجويان و جمعي از مديران پژوهشگاه و سازمان فناوري اطلاعات پژوهشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در اين كارگاه،كه با حمايت  ITU، كميته زنان در مهندسي (WIE) بخش ايران  IEEE و پژوهشگاه  برگزار شد به نقش موثر و تسهیل گر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT ) به دلیل دارا بودن بسترها، ابزارها و قابلیتها، در جهت فراهمنمودن ارائه خدمات و بهبود تعامل توانخواهان با محیط مجازی، اشاره گردید.

در اين كارگاه علاوه بر آشنايي با انواع ناتواني ها، نقش  ICT  در ارائه خدمات مناسب به توانخواهان از چهار منظر دسترسي آفريني (Creating Access) ، كارآفريني (Creating Job) ، آرامش آفريني (Creating Tranquility) و مهارت آفريني (Creating Skill)  به تفصيل مورد بررسي قرار گرفت و برخي از نمونه هاي موفق پياده سازي شده در رابطه با هريك از مناظر چهارگانه در جهان و ايران در قالب فيلم هاي كوتاهي نشان داده شد. در ادامه، فعاليت هاي مجمع جهاني مخابرات (ITU) در قالب گروه هاي مطالعاتي مرتبط با موضوع توانخواهان مورد بررسي قرار گرفت و فعاليت هاي در دست اجرا در كشور جهت ارائه گزارش به  ITU ارائه شد.

در پايان نيز فعاليت هاي انجام شده توسط يكي از شركت هاي فعال در اين حوزه و سابقه فعاليت هاي انجام يافته توسط سازمان فناوري اطلاعات با حضار به اشتراك گذاشته شد.