جلسه نهم فروم کلان داده‌ها با موضوع حکمرانی داده‌ها

شما اینجا هستید

حکمرانی داده‌ها به عنوان یک فرآیند کل نگر در دو سطح سازمانی و ملی جهت مدیریت داده از منظر رعایت حقوق وضع‌شده در زمینه داده‌ها، انطباق فرآیند‌های مدیریت داده با قوانین و مقررات، کاهش ریسک و ارتقای ارزش تصمیمات اخذشده بر مبنای داده‌ها، حفظ و ارتقای کیفیت داده‌ها و مدیریت چرخه حیات داده‌ها مطرح می‌باشد. حکمرانی داده‌ها در سطح ملی به مجموعه ای از سیاست‌ها، اقدامات، فرایندها، استانداردها و نظارت‌هایی اطلاق می شود که به‌منظور مدیریت داده‌ها و رفع و به حداقل رساندن چالش‌‌های موجود در زمینه‌‌های مختلف قانونی، اجتماعی، محیطی، عملیاتی و کسب وکاری وضع و اجرا می شود. حکمرانی ملی داده‌ها می‌تواند با مدیریت چرخه حیات داده‌ها در سطح کشور، تبیین هر چه‌بهتر مسئولیت‌‌های مربوط به داده‌ها و تدقیق ساختار داده‌‌های بخش‌‌های مختلف، عدم یکپارچگی داده‌ها را از میان برده و در قالب یک نظام تحولی نوآوری منجر به ایجاد اشتغال، افزایش نوآوری در اقتصاد و کسب ارزش اقتصادی از داده‌ها در سطح ملی گردد. در این پنل، موضوعات "چارچوب‌ها و مدل‌‌های حاکمیت داده در سطح سازمانی و ملی"، "اصول حکمرانی داده‌ها"، "نقش‌ها و وظایف بازیگران مختلف حكمرانی داده‌ها"، "رویه‌ها و مقررات موجود در زمینه حکمرانی داده‌ها در کشور"،  "تجربیات جهانی در حوزه حكمرانی داده‌ها" و " رویه‌ها و استاندارد‌های مورد نیاز حکمرانی ملی داده" مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

نوع: 
سخنرانی
زبان: 
فارسی
برگزاری در درون پژوهشگاه: 
زمان برگزاری: 
يكشنبه, ۲ دى, ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰