آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای شماره ع/۱/۹۷" خرید خدمات بیمه درمان گروهی (عادی و جانبازی) برای ارائه سرویس بیمه درمان تکمیلی"

شما اینجا هستید

 

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مركز تحقیقات مخابرات ایران)

آگهی تجدید مناقصه عمومی یك مرحله ای شماره      ع/۱/۹۷

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به " خرید خدمات بیمه درمان گروهی (عادی و جانبازی) برای ارائه سرویس بیمه درمان تکمیلی"  با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد بصورت مناقصه عمومی و انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی دارای توانایی و تجربه علمی و عملی مرتبط " که دارای سطح ۱ (یک) توانگری با مجوز فعالیت در سرزمین اصلی در سال ۱۳۹۶ از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشند " از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نماید.كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكت‌ها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،‌ مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. لذا از شركتهای فعال و توانمند  تقاضا می شود پس از نشر آگهی , به سامانه فوق مراجعه وپس از طی مراحل مندرج در سامانه , اقدام به شرکت در مناقصه نمایند .
لازم به ذكر است پیشنهادات ارسالی باید سه ماه از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد.
۱- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : روز چهارشنبه  تاریخ  ۳/۵/۱۳۹۷
۲- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۰۰ : ۱۹ روز شنبه  تاریخ  ۱۳/۵/۱۳۹۷
۳- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت  ۰۰ : ۱۹ روز چهارشنبه   تاریخ  ۲۴/۵/۱۳۹۷
۴- میزان و نوع تضمین شركت در مناقصه:  ضمانت نامه بانكی به مبلغ  ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت‌های الف:
تهران- انتهای خیابان كارگر شمالی- روبروی سازمان انرژی اتمی – ساختمان اصلی- طبقه همکف- اداره بازرگانی
(واحد مناقصات):  خانم منوچهری ۸۴۹۷۷۷۹۳-۰۲۱     نشانی سایت مناقصه گذار :  www.ITRC.AC.IR
مركز تماس پشتیبانی سامانه : ۰۲۱- ۲۷۳۱۳۱۳۱
دفتر ثبت نام در سامانه : ۰۲۱- ۸۵۱۹۳۷۶۸  و  ۸۸۹۶۹۷۳۷
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، درسایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش "ثبت نام / پروفایل تامین كننده / مناقصه گر" موجود است.

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مركز تحقیقات مخابرات ایران)