آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ع/۶/۹۶"مرکز توسعه بازی‌های رایانه‌ای و پویانمایی"

شما اینجا هستید

 

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مركز تحقیقات مخابرات ایران)

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره  ع/۶/۹۶

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات «مرکز توسعه بازی‌های رایانه‌ای و پویانمایی» با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد بصورت مناقصه عمومی و انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی دارای توانایی و تجربه علمی و عملی مرتبط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نماید. كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاكت‌ها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی،‌ مراحل ثبت‌نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. لذا از شركت‌های فعال و توانمندی كه توانایی تهیه قطعات و تجهیزات مورد نظر با فناوری نوین را دارند تقاضا می‌شود پس از نشر آگهی، به سامانه فوق مراجعه و پس از طی مراحل مندرج در سامانه، اقدام به شرکت در مناقصه نمایند.
لازم به ذكر است پیشنهادات ارسالی باید سه ماه از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد.
۱- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: روز شنبه  تاریخ  ۱۳/۸/۱۳۹۶
۲- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت   ۱۷:۰۰  روز شنبه  تاریخ ۲۷/۸/۱۳۹۶
۳- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۶:۰۰ روز  شنبه   تاریخ  ۱۸/۹/۱۳۹۶
۴- میزان و نوع تضمین شركت در مناقصه:  ضمانت نامه بانكی به مبلغ  ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت‌های الف:
تهران- انتهای خیابان كارگر شمالی- روبروی سازمان انرژی اتمی – ساختمان اصلی- طبقه همکف- اداره بازرگانی
(واحد مناقصات):  خانم منوچهری ۸۴۹۷۷۷۹۳-۰۲۱ نشانی سایت مناقصه‌گذار :  www.ITRC.AC.IR
مركز تماس پشتیبانی سامانه : ۰۲۱- ۲۷۳۱۳۱۳۱
دفتر ثبت نام در سامانه : ۰۲۱- ۸۵۱۹۳۷۶۸  و  ۸۸۹۶۹۷۳۷
اطلاعات تماس دفاتر ثبت‌نام سایر استان‌ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش «ثبت نام / پروفایل تأمین‌كننده / مناقصه‌گر» موجود است.

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مركز تحقیقات مخابرات ایران)