آرشیو مناقصات

شما اینجا هستید

آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای شماره ع/۰۸/۹۵ -تجهیزات آزمایشگاه EMC
آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای شماره ع/۰۸/۹۵ -تجهیزات آزمایشگاه IP/PBX
آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای شماره ع/۰۷/۹۵ -تجهیزات آزمایشگاه روتر و سوئیچ IPV4/V6
آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای شماره ع/۰۶/۹۵ - تجهیزات آزمایشگاه تراهرتز
آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای شماره ع/۰۵/۹۵ - تجهیزات آزمایشگاه دسترسی رادیویی نسل چهارم
آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای شماره ع/۰۴/۹۵تجهیزات آزمایشگاه مخابراتی سنجشEIRP وسایل برد كوتاه"
آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای شماره ع/۳/۹۵"تأمین عوامل حفاظت فیزیكی پارک تخصصی ارتباطات و فناوری اطلاعات "
فراخوان شناسایی شرکت‌های ارائه‌دهنده سرویس‌های مرکز داده
آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای شماره ع/۲/۹۵ - خرید نرم افزارهای امنیت شبكه
آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای شماره ع/۱/۹۵ -خرید تجهیزات سرور
آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای شماره ع/۴/۹۴ - خرید تجهیزات شبكه
آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای شماره ع/۵/۹۴ -
خرید تجهیزات آزمایشگاه DSL
آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای شماره ع/۶/۹۴ - تجهیزات آزمایشگاه مخابراتی سنجش EIRP وسایل برد كوتاه
آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای شماره ع/۷/۹۴ -تجهیزات آزمایشگاه مخابراتی IMS و هسته LTE
آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای شماره ع/۸/۹۴ -تجهیزات سوئیچ و روتر
آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای شماره ع/۹/۹۴ -تجهیزات آزمایشگاه مخابراتی امولاتورEPC
آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای شماره ع/۱۰/۹۴ -تجهیزات آزمایشگاه مخابراتی دسترسی نوری
آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای شماره ع/۱۱/۹۴ -تجهیزات آزمایشگاه مخابراتی نوری
آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای شماره ع/۱۲/۹۴ -خرید تجهیزات مخابراتی آزمایشگاه سیستم‌های رادیویی
آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای شماره ع/۱۳/۹۴ -خرید تجهیزات مخابراتی آزمایشگاه سیستم‌های انتقال نوری
آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای شماره ع/۱۴/۹۴ -خرید تجهیزات آزمایشگاه مخابراتی