بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

سمينار "طراحي و تبيين مدل تحليل و سنجش اثرگذاري فاوا بر توسعه پايدار"

زمان برگزاری: 05/17/1396 - 10:00 الی 11:00
نوع: سمینار
زبان: فارسی
سازمان ارائه دهنده: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
ارائه دهنده: محمد آزادنیا
تلفن تماس:
مکان: سالن شهید مهندس مهدی اژدری (سالن طبقه هفتم)
نشانی تارنما:

چكيده :

يكي از شاخه­های مهم علم و فناوري كه مي­تواند نقش موثري در هموارنمودن مسيرِ رسيدن به اهداف توسعه پايدار داشته ­باشد، فناوري ارتباطات و اطلاعات (فاوا) است. در اين سمينار به­دنبال ارايه و معرفي پژوهش انجام شده براي طراحی مدل سنجش ميزان تاثيرات فاوا بر توسعه پايدار و ابعاد آن متناسب با بوم ايران می­باشیم. پيامدهاي توسعه فاوا و نقش آن در بهبود شاخص­هاي توسعه پايدار و نحوه­ اندازه­گیری آن برای بوم ایران از اهداف اين سمينار مي باشد.

در آغاز با مقدمه­اي مختصر به همراه بررسي جايگاه و نقش توسعه پایدار و توسعه فاوا در حوزه­هاي مختلف به طرح  مسئله پرداخته مي­شود. در ادامه، مدل­هاي توسعه پايدار و اثرگذاري فاوا معرفي­ خواهد­گرديد. پس از آن ضمن مرور پژوهش­های قبلی انجام­شده در خصوص ارتباط این دو حوزه و تحليل یافته­های آنها، پيامدهاي فاوا بر ابعاد اصلي توسعه پايدار شامل اجتماع، اقتصاد و محيط زيست تشريح­ خواهد شد. مطالعات انجام­شده در ارتباط با تاثير توسعه فاوا بر توسعه پايدار و ابعاد آن، نشان­مي­دهد كه ميزان اين اثرگذاري براي همه كشورها و جوامع يكسان نبوده­است. به­طوركلي مي­توان­گفت كه در كشورهاي توسعه­يافته، فاوا در ارتقاء هر سه بعد توسعه پایدار اثرات مثبت داشته­است. این اثرگذاري در ابعاد اجتماعی و اقتصادي به­طور­مشخص و در بعد زيست­محيطي به­صورت ضعيف­تري قابل­مشاهده­است. ولي در ارتباط با كشورهاي درحال توسعه نتايج متفاوتي مشاهده مي­گردد.

روش تحقیق مورد استفاده در اين پژوهش، روش آمیخته با خط­مشی اکتشافی مرحله­ای (شامل دو بخش کیفی و کمی و با وزن و اهمیت تقریبا مساوی) مي­باشد. با استفاده از نتایج مطالعات نظری مدل­ مفهومی تحقیق ارائه­گردید. برای شناسایی عوامل اصلی تحقیق به منظور استخراج شاخص­های مناسب از مصاحبه­های خبرگی استفاده­شد. بدین­ترتیب که با استخراج جملات کلیدی از مصاحبه­های مذکور و تحلیل آنها کدها، مفاهیم و مقولات حاصل­گردید. با به­کارگیری این نتایج مدل­ تحلیلی تحقیق طراحي و پرسشنامه پژوهش تهیه­گردید. اطلاعات کمی حاصل اجرای پرسشنامه، با ابزارهای آماری مورد تحلیل قرارگرفت. مدل تحلیلی اعتبارسنجی و پس از اصلاحات لازم مدل نهایی تحقیق ارائه­گرديد. براي تحليل داده­هاي حاصله از پرسشنامه­ها و اعتبارسنجي مدل تحقيق، از نرم­افزار SmartPLS و براي بررسي ويژگي­هاي جمعيت­شناختي از نرم­افزار SPSS استفاده­شده­است. نتايج حاصل از اين پژوهش براي كشور ايران، مبين اثرات محسوس و قابل­توجه فاوا بر ارتقاء بعد اجتماعي توسعه پايدار مي­باشد. از طرف ديگر اين تحليل نشان­مي­دهد كه فاوا بر بعد اقتصادی توسعه پایدار کمتر موثربوده­است و بر بعد زيست­محيطي این توسعه اثر محسوسي نداشته­است.

واژگان كليدي: مدل سنجش، فاوا، توسعه پايدار، زيست محيط، اقتصاد، اجتماع.

مستنداتی یافت نشد.