آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ع/۲/۹۶ "اجرای شبکه داخلی فشار قوی گاز پارک ICT واقع در منطقه گرمدره استان البرز"

شما اینجا هستید

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مركز تحقیقات مخابرات ایران)
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ع/۲/۹۶

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به " اجرای شبکه داخلی فشار قوی گاز پارک ICT واقع در منطقه گرمدره استان البرز"  با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد از طریق مناقصه عمومی و انعقاد قرارداد به اشخاص حقوقی دارای توانایی و تجربه علمی و عملی مرتبط  اقدام نماید. لذا از شركتهای فعال و توانمندی كه گواهی صلاحیت اجرای این پروژه را از شرکت گاز استان البرز را دارا     می باشند ,  تقاضا می شود پس از نشر آگهی ، در ساعات اداری و با ارائه معرفی نامه معتبر و واریز مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال (غیر قابل استرداد) به حساب شبا شماره  IR350100004001047203014404 و شناسه واریز ۳۸۶۰۴۷۲۷۴۱۴۰۱۰۷۰۰۹۵۲۵۲۳۱۰۱۰۰۷۰ نزد بانك مرکزی به نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ( قابل واریز در كلیه شعب بانكها)، به نشانی : تهران- انتهای خیابان كارگر شمالی- روبروی سازمان انرژی اتمی – ساختمان اصلی- طبقه همکف- اداره بازرگانی-واحد مناقصات مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه كامل به مندرجات آن، كلیه اسناد و مدارك را به امضا اصل صاحبان مجاز اساسنامه و نیز اصل مهر شركت رسانده و به شرح زیر به نشانی فوق تسلیم و رسید دریافت نمایند.
لازم به ذكر است پیشنهادات ارسالی باید سه ماه از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد.
۱- تاریخ شروع فروش اسناد مناقصه : روز دوشنبه مورخ ۱۹/۴/۹۶
۲- تاریخ پایان فروش اسناد مناقصه :  پایان وقت اداری روز شنبه  ۷/۵/۹۶
۳- تاریخ پایان تسلیم پیشنهاد:  پایان وقت اداری روز شنبه  ۲۱/۵/۹۶
۴- میزان و نوع تضمین شركت در مناقصه:  ضمانت نامه بانكی به مبلغ ۰۰۰.۰۰۰. ۳۰۰ ریال.
نشانی سایت سازمان www.ITRC.AC.IR می‌باشد.
تلفن تماس اداره بازرگانی (واحد مناقصات):  خانم منوچهری ۸۴۹۷۷۷۹۳-۰۲۱

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مركز تحقیقات مخابرات ایران)