آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای شماره ع/۳/۹۵"تأمین عوامل حفاظت فیزیكی پارک تخصصی ارتباطات و فناوری اطلاعات "

شما اینجا هستید

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مركز تحقیقات مخابرات ایران)
آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای شماره ع/۳/۹۵

۱- مركز تحقیقات مخابرات ایران درنظر دارد نسبت به " تأمین عوامل حفاظت فیزیكی پارک تخصصی ارتباطات و فناوری اطلاعات واقع در كیلومتر ۲۵ اتوبان تهران ، كرج - منطقه گرمدره - جنب انستیتو پاستور ایران " با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد از طریق مناقصه عمومی و انعقاد قرارداد به اشخاص حقوقی دارای توانایی و تجربه علمی و عملی مرتبط ( با اخذگواهی تاییدصلاحیت ازسوی وزارت تعاون كارورفاه اجتماعی یانیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) اقدام نماید. داوطلبان شركت در مناقصه می توانند در ساعات اداری، پس از نشر آگهی با ارائه معرفی نامه معتبر و واریز مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره۲۱۷۴۷۲۹۰۰۱۰۰۰ نزد بانك ملی شعبه كوی دانشجویان كد ۹۲۷ ، به نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ( قابل واریز در كلیه شعب بانك ملی)،به نشانی : انتهای خیابان كارگر شمالی- بعد از خیابان شهید ابطحی (بیستم)- روبروی انرژی اتمی – ساختمان اصلی – طبقه همكف – اداره بازرگانی مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه كامل به مندرجات آن، كلیه اسناد و مدارك را به امضا اصل صاحبان مجاز اساسنامه و نیز اصل مهر شركت رسانده و به شرح زیر به نشانی فوق تسلیم و رسید دریافت نمایند.
لازم به ذكر است پیشنهادات ارسالی باید سه ماه از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد.
۱- تاریخ شروع فروش اسناد مناقصه : روز دوشنبه مورخ ۲۵/۰۵/۹۵
۲- پایان فروش اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهاد:  پایان وقت اداری روز شنبه ۱۳/۰۶/۹۵
۳- میزان و نوع تضمین شركت در مناقصه: ضمانت نامه بانكی به مبلغ ۰۰۰،۰۰۰،۱۵۰ ریال
نشانی سایت سازمان www.ITRC.AC.IR می‌باشد.
تلفن تماس اداره بازرگانی (واحد مناقصات): اقای محمد خمسه ۸۴۹۷۷۲۴۰

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مركز تحقیقات مخابرات ایران)