بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

آگهي مناقصه عمومی يك مرحله اي شماره ع/3/95"تأمين عوامل حفاظت فيزيكي پارک تخصصی ارتباطات و فناوری اطلاعات "

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات (مركز تحقيقات مخابرات ايران)
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره ع/3/95

1- مركز تحقيقات مخابرات ايران درنظر دارد نسبت به " تأمين عوامل حفاظت فيزيكي پارک تخصصی ارتباطات و فناوری اطلاعات واقع در كيلومتر 25 اتوبان تهران ، كرج - منطقه گرمدره - جنب انستيتو پاستور ايران " با مشخصات و شرايط مندرج در اسناد از طريق مناقصه عمومي و انعقاد قرارداد به اشخاص حقوقي داراي توانايي و تجربه علمي و عملي مرتبط ( با اخذگواهي تاييدصلاحيت ازسوي وزارت تعاون كارورفاه اجتماعي يانيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران) اقدام نمايد. داوطلبان شركت در مناقصه مي توانند در ساعات اداري، پس از نشر آگهي با ارائه معرفي نامه معتبر و واريز مبلغ 000/000/1 ريال (غير قابل استرداد) به حساب شماره2174729001000 نزد بانك ملي شعبه كوي دانشجويان كد 927 ، به نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات ( قابل واريز در كليه شعب بانك ملي)،به نشاني : انتهاي خيابان كارگر شمالي- بعد از خيابان شهيد ابطحي (بيستم)- روبروي انرژي اتمي – ساختمان اصلي – طبقه همكف – اداره بازرگاني مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت و با توجه كامل به مندرجات آن، كليه اسناد و مدارك را به امضا اصل صاحبان مجاز اساسنامه و نيز اصل مهر شركت رسانده و به شرح زير به نشاني فوق تسليم و رسيد دريافت نمايند.
لازم به ذكر است پيشنهادات ارسالي بايد سه ماه از تاريخ آخرين روز تسليم پيشنهادها اعتبار داشته باشد.
1- تاريخ شروع فروش اسناد مناقصه : روز دوشنبه مورخ 25/05/95
2- پايان فروش اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهاد:  پايان وقت اداري روز شنبه 13/06/95
3- ميزان و نوع تضمين شركت در مناقصه: ضمانت نامه بانكي به مبلغ 000،000،150 ریال
نشاني سايت سازمان www.ITRC.AC.IR مي باشد.
تلفن تماس اداره بازرگاني (واحد مناقصات): اقاي محمد خمسه 84977240

پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات (مركز تحقيقات مخابرات ايران)

پیوست‌ها: