ارایه خدمات آزمایشگاهی وارزیابی محصولات وخدمات فاوا

شما اینجا هستید

آزمایشگاه‌های تایید نمونه مستقر در پژوهشگاه

آزمایشگاه‌های تخصصی مستقر در پژوهشگاه

# عنوان پژوهشکده
۱ آزمایشگاه تخصصی ارتباطات ماهواره‌ای پژوهشکده فناوری ارتباطات
۲ آزمایشگاه تخصصی مدیریت شبکه پژوهشکده فناوری ارتباطات

آزمایشگاه‌های درحال تأسیس در پژوهشگاه

آزمایشگاه‌های ایجاد شده در دانشگاه‌ها با حمایت پژوهشگاه

# عنوان پژوهشکده
۱ آزمایشگاه تراهرتز پژوهشکده فناوری ارتباطات
۲ آزمایشگاه تایید نمونه آنتن بر اساس آزمایشات میدان دور حوزه فرکانس تا ٤٠ گیگاهرتز پژوهشکده فناوری ارتباطات
۳ آزمایشگاه تایید نمونه تجهیزات IP-PBX پژوهشکده فناوری ارتباطات
۴ آزمایشگاه تایید نمونه تجهیزات بدون سیم باند وسیع در لایه دسترسی پژوهشکده فناوری ارتباطات
۵ آزمایشگاه تحقیقاتی سنجش کیفیت ترمینال‌های بدون سیم با استفاده از چمبر انعکاسی در گستره فرکانسی ۷۰۰MHz-2.7GHz پژوهشکده فناوری ارتباطات
۶ آزمایشگاه تحقیقاتی شبیه ساز مجازی تست نرم افزار‌های هدایت و کنترل ماهواره GEO در ایستگاه زمینی TT&C پژوهشکده فناوری ارتباطات
۷ آزمایشگاه تخصصی ترافیک شبکه پژوهشکده فناوری ارتباطات
۸ اندازه‌گیری و تایید نمونه مشخصات خطی فیبر نوری پژوهشکده فناوری ارتباطات
۹ آزمایشگاه مخابرات سیار پژوهشکده فناوری ارتباطات
۱۰ آزمایشگاه موج میلیمتری پژوهشکده فناوری ارتباطات
۱۱ آزمایشگاه تایید نمونه EMC تجهیزات ارتباطی پژوهشکده فناوری ارتباطات
۱۲ آزمایشگاه آزمون و ارزیابی تجهیزات (IPv4, IPv6) در شبکه انتقال پژوهشکده فناوری ارتباطات
۱۳ آزمایشگاه تحقیقاتی و تایید نمونه SAR پژوهشکده فناوری ارتباطات
۱۴ آزمایشگاه ادوات فعال نوری پژوهشکده فناوری ارتباطات