ارایه خدمات آزمایشگاهی وارزیابی محصولات وخدمات فاوا

شما اینجا هستید

آزمایشگاه‌های تایید نمونه مستقر در پژوهشگاه

آزمایشگاه‌های تخصصی مستقر در پژوهشگاه

# عنوان پژوهشکده
۱ آزمایشگاه تخصصی ارتباطات ماهواره‌ای پژوهشکده فناوری ارتباطات
۲ آزمایشگاه تخصصی مدیریت شبکه پژوهشکده فناوری ارتباطات

آزمایشگاه‌های درحال تأسیس در پژوهشگاه

آزمایشگاه‌های ایجاد شده در دانشگاه‌ها با حمایت پژوهشگاه

# عنوان پژوهشکده
۱ آزمایشگاه تراهرتز پژوهشکده فناوری ارتباطات
۲ آزمایشگاه مخابرات سیار پژوهشکده فناوری ارتباطات
۳ آزمایشگاه موج میلیمتری پژوهشکده فناوری ارتباطات
۴ آزمایشگاه تایید نمونه EMC تجهیزات ارتباطی پژوهشکده فناوری ارتباطات
۵ آزمایشگاه آزمون و ارزیابی تجهیزات (IPv4, IPv6) در شبکه انتقال پژوهشکده فناوری ارتباطات
۶ آزمایشگاه تحقیقاتی و تایید نمونه SAR پژوهشکده فناوری ارتباطات
۷ آزمایشگاه ادوات فعال نوری پژوهشکده فناوری ارتباطات
۸ آزمایشگاه تایید نمونه آنتن بر اساس آزمایشات میدان دور حوزه فرکانس تا ٤٠ گیگاهرتز پژوهشکده فناوری ارتباطات
۹ آزمایشگاه تایید نمونه تجهیزات IP-PBX پژوهشکده فناوری ارتباطات
۱۰ آزمایشگاه تایید نمونه تجهیزات بدون سیم باند وسیع در لایه دسترسی پژوهشکده فناوری ارتباطات
۱۱ آزمایشگاه تحقیقاتی سنجش کیفیت ترمینال‌های بدون سیم با استفاده از چمبر انعکاسی در گستره فرکانسی ۷۰۰MHz-2.7GHz پژوهشکده فناوری ارتباطات
۱۲ آزمایشگاه تحقیقاتی شبیه ساز مجازی تست نرم افزار‌های هدایت و کنترل ماهواره GEO در ایستگاه زمینی TT&C پژوهشکده فناوری ارتباطات
۱۳ آزمایشگاه تخصصی ترافیک شبکه پژوهشکده فناوری ارتباطات
۱۴ اندازه‌گیری و تایید نمونه مشخصات خطی فیبر نوری پژوهشکده فناوری ارتباطات