بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

آگهي مناقصه عمومی يك مرحله اي شماره ع/13/94 "خريد تجهيزات مخابراتي آزمايشگاه سيستم هاي انتقال نوري"

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات (مركز تحقيقات مخابرات ايران)
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره ع/13/94

 

11- پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات در نظر دارد نسبت به خريد " خريد تجهيزات مخابراتي آزمايشگاه سيستم هاي انتقال نوري"  با مشخصات و شرايط مندرج در اسناد از طريق مناقصه عمومي و انعقاد قرارداد به اشخاص حقوقي داراي توانايي و تجربه علمي و عملي مرتبط  اقدام نمايد. لذا از شركتهاي فعال و توانمندي كه توانائي تهيه قطعات و تجهيزات مورد نظر با فناوري نوين را دارند تقاضا مي شود پس از نشر آگهي ، در ساعات اداري و با ارائه معرفي نامه معتبر و واريز مبلغ 000/000/1 ريال (غير قابل استرداد) به حساب شماره  2174729001000 نزد بانك ملي شعبه كوي دانشجويان كد 927 ، به نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات ( قابل واريز در كليه شعب بانك ملي)، به نشاني : تهران ـ انتهاي خيابان كارگر شمالي – روبروي انرژي اتمي-پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات- ساختمان اصلي –طبقه همكف –اداره بازرگاني  مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت و با توجه كامل به مندرجات آن، كليه اسناد و مدارك را به امضا اصل صاحبان مجاز اساسنامه و نيز اصل مهر شركت رسانده و به شرح زير به نشاني فوق تسليم و رسيد دريافت نمايند.
لازم به ذكر است پيشنهادات ارسالي بايد سه ماه از تاريخ آخرين روز تسليم پيشنهادها اعتبار داشته باشد.
1- تاريخ شروع فروش اسناد مناقصه : روز دوشنبه مورخ 19/11/94
2- تاريخ پايان فروش اسناد مناقصه :  پايان وقت اداري روز چهارشنبه  05/12/94
3- تاريخ پايان تسلیم پیشنهاد:  پايان وقت اداري روز چهارشنبه  12/12/94
4- ميزان و نوع تضمين شركت در مناقصه:  ضمانت نامه بانكي به مبلغ 000/000/500 ریال.
نشاني سايت سازمان www.ITRC.AC.IR مي باشد.
تلفن تماس اداره بازرگاني (واحد مناقصات):  محمد خمسه 84977240

پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات (مركز تحقيقات مخابرات ايران)

پیوست‌ها: