بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره ع/4/94 - خريد تجهیزات شبكه

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات (مركز تحقيقات مخابرات ايران)
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره ع/4/94

 

مركز تحقيقات مخابرات ايران درنظر دارد نسبت به " خريد تجهیزات شبكه" با مشخصات و شرايط مندرج در اسناد از طريق مناقصه عمومي و انعقاد قرارداد به اشخاص حقوقي داراي توانايي و تجربه علمي و عملي مرتبط (داراي گواهي نامه معتبر از شوراي انفورماتيك رتبه 2 شبكه داده ها، از معاونت برنامه¬ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ( شوراي عالي انفورماتيك كشور) ) اقدام نمايد. داوطلبان شركت در مناقصه مي توانند در ساعات اداري، پس از نشر آگهي با ارائه معرفي نامه معتبر و واريز مبلغ 000/000/1 ريال (غير قابل استرداد) به حساب شماره2174729001000 نزد بانك ملي شعبه كوي دانشجويان كد 927 ، به نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات ( قابل واريز در كليه شعب بانك ملي)،به نشاني : انتهاي خيابان كارگر شمالي- خيابان شهيد ابطحي (بيستم)- پلاك 119 – طبقه 2 مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت و با توجه كامل به مندرجات آن، كليه اسناد و مدارك را به امضا اصل صاحبان مجاز اساسنامه و نيز اصل مهر شركت رسانده و به شرح زير به نشاني فوق تسليم و رسيد دريافت نمايند.
لازم به ذكر است پيشنهادات ارسالي بايد سه ماه از تاريخ آخرين روز تسليم پيشنهادها اعتبار داشته باشد.
1- تاريخ شروع فروش اسناد مناقصه : روز شنبه مورخ 12/10/94
2- تاريخ پايان فروش اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهاد:  پايان وقت اداري روز چهار شنبه 30/10/94
3- ميزان و نوع تضمين شركت در مناقصه: ضمانت نامه بانكي به مبلغ 000/000/400 ریال
نشاني سايت سازمان www.ITRC.AC.IR مي باشد.
تلفن تماس اداره بازرگاني (واحد مناقصات): خانم عامري   84977880

 

پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات (مركز تحقيقات مخابرات ايران)

پیوست‌ها: