آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای شماره ع/۴/۹۴ - خرید تجهیزات شبكه

شما اینجا هستید

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مركز تحقیقات مخابرات ایران)
آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای شماره ع/۴/۹۴

 

مركز تحقیقات مخابرات ایران درنظر دارد نسبت به " خرید تجهیزات شبكه" با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد از طریق مناقصه عمومی و انعقاد قرارداد به اشخاص حقوقی دارای توانایی و تجربه علمی و عملی مرتبط (دارای گواهی نامه معتبر از شورای انفورماتیك رتبه ۲ شبكه داده‌ها، از معاونت برنامه¬ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ( شورای عالی انفورماتیك كشور) ) اقدام نماید. داوطلبان شركت در مناقصه می توانند در ساعات اداری، پس از نشر آگهی با ارائه معرفی نامه معتبر و واریز مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره۲۱۷۴۷۲۹۰۰۱۰۰۰ نزد بانك ملی شعبه كوی دانشجویان كد ۹۲۷ ، به نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ( قابل واریز در كلیه شعب بانك ملی)،به نشانی : انتهای خیابان كارگر شمالی- خیابان شهید ابطحی (بیستم)- پلاك ۱۱۹ – طبقه ۲ مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه كامل به مندرجات آن، كلیه اسناد و مدارك را به امضا اصل صاحبان مجاز اساسنامه و نیز اصل مهر شركت رسانده و به شرح زیر به نشانی فوق تسلیم و رسید دریافت نمایند.
لازم به ذكر است پیشنهادات ارسالی باید سه ماه از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد.
۱- تاریخ شروع فروش اسناد مناقصه : روز شنبه مورخ ۱۲/۱۰/۹۴
۲- تاریخ پایان فروش اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهاد:  پایان وقت اداری روز چهار شنبه ۳۰/۱۰/۹۴
۳- میزان و نوع تضمین شركت در مناقصه: ضمانت نامه بانكی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ریال
نشانی سایت سازمان www.ITRC.AC.IR می‌باشد.
تلفن تماس اداره بازرگانی (واحد مناقصات): خانم عامری   ۸۴۹۷۷۸۸۰

 

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مركز تحقیقات مخابرات ایران)