سیستم پیگیری شکایات

شما اینجا هستید

 

دفتر بازرسی، ارزیابی عملكرد و پاسخگویی به شكایات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور ارائه خدمات بهتر،  بررسی نقطه نظرات، پیشنهادات، انتقادات پرسنل و مراجعین گرامی و آگاهی از  عملكرد مسئولین و كارمندان مرکز از لحاظ سرعت، دقت، انظباط كاری، پیشگیری فساد اداری، ارتقاء شفافیت، ضابطه مداری، توجه و حساسیت در نگهداری و مصرف اموال دولتی، كنترل انظباط مالی، صرفه جوئی در هزینه و نهایتاً تحقق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران  سیستم را به صورت مبتنی بر وب راه اندازی كرده است.
کلیه کارمندان مرکز تحقیقات مخابرات و سایر کسانی که به نحوی از این مرکز شکایتی داشته باشند می‌توانند شکایت خود را به صورت الکترونیکی وارد سیستم کرده و به صورت Online نتیجه را پیگیری نمایند. مراحل پاسخگویی به شكایات بصورت زیر است.

ارسال شكایت

 

نحوه ارسال شكایت:

    انتخاب ارسال شكایت از همین صفحه
    پر كردن فرم شكایت و ارسال آن
    تلفن تماس جهت ثبت و پیگیری شکایات: ۸۴۹۷۷۷۵۹ و ۸۴۹۷۷۰۴۲