بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

تحلیل و تدوین راهبرد برای شبکه آتی سوئیچ شرکت ارتباطات زیرساخت

پژوهشکده: پژوهشکده فناوری ارتباطات
گروه پژوهشی:
مجری پروژه (حقوقی):
مجری پروژه (حقیقی):
مشتری: شرکت ارتباطات زیرساخت
تاریخ شروع و پایان: 1392/12/24 الی 1393/07/24
سبد پژوهشی: پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳)
وضعیت پروژه: