پروژه " طراحی و پیاده سازی شبکه خود- سازمانده (SON) بهره مند از هوش مصنوعی" (جدید)

شما اینجا هستید

مدارک که شامل ۴ فرم:

۱- ارائه سوابق علمی- اجرایی

ارائه سوابق علمی - اجرایی word

۲- فرم پیشنهاد پروژه بدون قیمت

فزم پیشنهاد پروژه بدون قیمت word

۳- فرم پیشنهاد قیمت

فرم پیشنهاد قیمت word

۴- جدول هزینه های ارزی و ریالی (در پاکت قیمت به صورت مهر و موم شده قرار داده شود)

جدول هزینه های ارزی و ریال word 

بصورت جداگانه و پاکت قیمت بصورت مهر و موم شده تا پایان زمان اعلام شده فراخوان به دبیرخانه پژوهشگاه ارسال گردد.

RFP