كارگاه آموزشي زیر ساخت های اینترنت اشیا و تکنولوژی های ترکیبی برگزار گردید

شما اینجا هستید

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در این کارگاه آموزشی ابتدا اینترنت اشیا از دیدگاه ساختار شبکه ای مورد بررسی قرارگرفت.

بنا بر این گزارش عنوان شد که در ساختار شبکه ای اینترنت اشیا ما با مفاهیم جدیدی روبرو هستیم که در حال حاضر به عنوان پایه های علم شبکه در دنیا شناخته شده و سرمایه گذاری بسیار زیادی بر روی آنها در حال انجام است.

در ادامه تکنولوژی های ترکیبی   Cloud ،Fog ،Edge ،Blockchain،  SDN ،5G همراه با زیر ساخت اینترنت اشیا مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در این کارگاه زیر ساخت اینترنت اشیا و ترکیب آن با تکنولوژی های فوق  مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه نهایی ترکیب این تکنیک ها با زیر ساخت اینترنت اشیا در جهت پویا سازی مدل های پیشنهادی و نحوه پیاده سازی آنها در زیر ساخت موجود مثل شبکه موبایلی بررسی گردید.