كارگاه آموزشی ICT در خدمت توانخواهان برگزار گردید.

شما اینجا هستید

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این كارگاه،كه با حمایت  ITU، كمیته زنان در مهندسی (WIE) بخش ایران  IEEE و پژوهشگاه  برگزار شد، بیان گردید که امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) به دلیل بسترها، ابزارها و قابلیت‌هایی كه دارد، نقش موثر و تسهیل گری برای ارائه خدمات و بهبود تعامل توانخواهان با محیط مجازی فراهم می نماید.

 در این كارگاه علاوه بر آشنایی با انواع ناتوانی‌ها، نقش  ICT  در ارائه خدمات مناسب به توانخواهان از چهار منظر دسترسی آفرینی (Creating Access) ، كارآفرینی (Creating Job) ، آرامش آفرینی (Creating Tranquility) و مهارت آفرینی (Creating Skill) ، به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و برخی از نمونه‌‌های موفق پیاده سازی شده در رابطه با هریك از مناظر چهارگانه در جهان و ایران در قالب فیلم‌‌های كوتاهی نشان داده شد. در ادامه، فعالیت‌‌های مجمع جهانی مخابرات (ITU) در قالب گروه‌‌های مطالعاتی مرتبط با موضوع توانخواهان مورد بررسی قرار گرفت و فعالیت‌‌های در دست اجرا در كشور جهت ارائه گزارش به  ITU ارائه شد.

در پایان نیز فعالیت‌‌های انجام شده توسط یكی از شركت‌‌های فعال در این حوزه و سابقه فعالیت‌‌های انجام یافته توسط سازمان فناوری اطلاعات با حضار به اشتراك گذاشته شد.