كارنامه تطبیقی عملكرد پژوهشی سال ۱۳۹۶ با ماموریتهای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری منتشر شد

شما اینجا هستید

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، با عنایت به تغییر شــیوه داخلی تنظیم گزارش‌های عملکرد ســالیانه پژوهشگاه، این گزارش جدید با تغییر از ساختار وظیفه ای به ساختار جدید مأموریت محور طراحی و تدوین شده است.
از آنجا که اهداف کلان پژوهشگاه به تناسب اهداف و احکام قید شده در برنامه‌‌های پنج ساله توسعه و نیز تعهدات و احکام صادره دستگاهی به روز میگردد، لذا در راستای تبیین مأموریت‌های پژوهشگاه گزارش مذكور تهیه گردیده است.
از مأموریت‌های اصلی ذكر شده در كارنامه عمكلكرد این پژوهشگاه ،  میتوان از «رصد، آینده پژوهی و ارتقاء دانش در فناوری‌های نوین»،  «توســعه فناوری‌های بومی و بومی ســازی فناوری‌های پیشرفته»،  «توسعه کسب وکار‌های دانش بنیان حوزه فاوا با بهره گیری از مرکز نوآوری، مرکز رشد و پارک فناوری» و  «ایفای نقش مشاور پژوهشی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و سازمان‌های تابعه» نام برد که همراستا با اولویت‌های تعیین شده در اساسنامه، احکام و اسناد بالادستی کشور میباشد.
گفتنی است، فعالیت‌های پژوهشــی پژوهشگاه در قالب ۹ طرح تحقیقاتی شامل اینترنت اشیاء، رایانش ابری، كلان داده، نسل پنجم ارتباطات، رایا امنیت و طرح زنجیره بلوکی در زمینه رصد فناوری‌های نوین و همچنین تجهیزات شبكه مبتنی بر IP و دسترسی رادیویی نسل ۴ و طرح فناورانه FAB در زمینه توســعه فناوری‌های بومی به انجام رسیده اســت، همچنین بخش دیگری از فعالیت‌های پژوهشگاه در قالب مشاوره پژوهشی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان‌های تابعه بوده است.
لازم به توضیح است كارنامه عملكرد پژوهشی سال‌های ۹۵-۹۳ نیز قبلا در سایت پژوهشگاه قرار داده شده است .

فایل کارنامه عملكرد سال ۹۶