آیین نامه داخلی شورای پژوهشی به تصویب رسید

شما اینجا هستید

برای اولین بار در پژوهشگاه؛

آیین نامه داخلی شورای پژوهشی به تصویب رسید

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، این آیین‌نامه که در راستای اختیارات و وظایف شورای پژوهشی در اساسنامه پژوهشگاه تدوین گردیده است پس از بررسی در جلسات متعدد و فوق‌العاده شورای پژوهشی به تصویب رسید.

تصویب این آیین‌نامه نقش بسیار مؤثری در شفافیت، تسهیل و تسریع تصویب پروژه‌‌های پژوهشی خواهد داشت.

متن این آیین‌نامه در آدرس orsp.itrc.ac.ir قابل‌دسترسی است.