جلسه اول فروم زنجیره بلوکی با موضوع "ابعاد فناوری و وضعیت موجود توسعه زنجیره بلوکی در ایران" برگزار گردید

شما اینجا هستید

به گزارش روابط عمومی  پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) در این جلسه مطرح گردید که زنجیره بلوکی یکی از مهم‌ترین فناوری‌‌های نوظهور است که پتانسیل‌‌های بالقوه آن موجب شده است توسط بخش‌‌های مختلف موردتوجه قرار گیرد.

بنا بر این گزارش در بخش اول به موضوعات مفاهیم، ابعاد، تأثیرات بالقوه، مزایا، ریسک‌ها و کاربرد‌های زنجیره بلوکی در جهان اشاره گردید و مطرح شد به‌رغم تلاش‌‌های فراوانی که برای ایجاد درک صحیح از ظرفیت‌ها، چالش‌ها و نیازمندی‌‌های توسعه این فناوری انجام‌شده است، مطابق نظرسنجی جهانی اخیر مؤسسات معتبر، ن ۸۰ درصد از افراد، زنجیره بلوکی را به‌خوبی درک نکرده ­اند.

در ادامه به جهت شناسایی بازیگران این حوزه در کشور و امکان بهره‌گیری از مشارکت آن‌ها در جلسات آتی فروم، نتایج حاصل از پیمایش زیست‌بوم زنجیره بلوکی در کشور موردبررسی و تحلیل قرارگرفت.