بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

سمینار علمی "طراحي و تبيين مدل سنجش اثرگذاري فاوا بر توسعه پايدار " برگزار گردید


سمینار علمی "طراحي و تبيين مدل سنجش اثرگذاري فاوا بر توسعه پايدار " برگزار گردید
سمینار علمی "طراحي و تبيين مدل سنجش اثرگذاري فاوا بر توسعه پايدار " در روز سه شنبه 17 مرداد در سالن شهيد اژدري پژوهشگاه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) در ابتدای سمینار فوق که توسط دکتر محمد آزادنيا ارائه گردید، پس از مقدمه اي كوتاه، شامل تعريف مختصري از حوزه هاي توسعه پايدار و فاوا  به بيان اهميت پژوهش انجام شده پرداخته شد. در ادامه مدل ها و شاخص هاي اندازه گيري پيشرفت دو حوزه بررسي گرديد. روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش، روش كيفي/كمي (آميخته) با خط مشي اكتشافي مرحله­اي مي باشد.

در ادامه پس از بحث در ارتباط پيشينه تحقيق، نحوه گردآوري داده ها  و چگونگي استخراج مفاهيم، مقولات و متغيرها و نحوه طراحي مدل مفهومي پژوهش تشريح گرديد. در اين پژوهش از نرم افزارهاي تحليل آماري SPSS و Smart PLS براي تحليل داده­ها و ارايه مدل نهايي تحقيق استفاده شده است.

از نتايج تحقيق به موارد زير اشاره گرديد:

در كشورهاي توسعه يافته، فاوا در پيشبرد اهداف توسعه پايدار در هر سه بعد اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي اثر مثبت داشته است. این اثرات در ابعاد اقتصادي و اجتماعي به طور مشخص و مشهود اثبات شده است. در بعد زيست محيطي نتایج ضعيف تري گزارش شده است.

در ارتباط با تاثير فاوا بر توسعه پايدار و ابعاد آن در كشورهاي درحال توسعه نتايج متفاوتي به دست آمده است. در بعد اجتماعي اثرات قابل توجه، دربعد اقتصادي كم اثر يا مشكوك و در مورد محيط زيست اثر مثبتي گزارش نشده است.

برخي از نتايج اين پژوهش براي كشور ايران به صورت زير مطرح گرديد.

در ارتباط با توسعه فاوا، محتوا دارای بيشترين اهمیت است و به دنبال آن دولت الکترونیکي و آموزش الکترونیکي قرار دارند.
سلامت الکترونیکی در مقایسه با دیگر مقولات توسعه فاوا از اهمیت کمتر و عملکرد پایین تری برخوردار بوده است.
اقتصاد ايران دارای بالاترین اهمیت و اجتماع ايران دارای پایین ترین اهمیت در توسعه پایدار هستند. از نظر عملکرد در حوزه توسعه پايدار به محیط زیست كمتر توجه شده است.