بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

سند نقشه راه طرح راديو پرظرفيت و دسترسي 4G تدوين شد


سند نقشه راه طرح راديو پرظرفيت و دسترسي 4G تدوين شد

تدوين برنامه جامع به منظور توليد سامانه انتقال راديويي پرظرفيت و دسترسي راديويي 4G، بر اساس اهداف تدوين شده در كميته تخصصي صنعت، پژوهش و فناوري در برنامه ششم توسعه، از سوي وزارتخانه به پژوهشگاه، ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومي پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات، با تدوين اين سند، راهبردها و برنامه هاي اجرايي كلان در سطح ملي و وظيفه و نقش  هر يك از ذينفعان و فعالان حوزه راديو پرظرفيت و دسترسي 4G مشخص و تبيين شده است.

بنا بر اين گزارش، به منظور تدوين سند مذكور، مطالعات تطبيقي و بررسي بازارهاي بين المللي انجام پذيرفته، كميته هاي تخصصي با همكاري سنديكاي صنعت مخابرات تشكيل شده، تحليل بازار و شناسايي نيازمندي ها و توانمنديهاي كشور انجام شده است و مشخصات فني استخراج و RFP پروژه هاي مرتبط به منظور توليد سامانه انتقال راديويي و دسترسي 4G

گفتني است اين سند با تاييد ناظران و كميته راهبري نهايي شده و به وزارت ارتباطات ارائه شده است.