آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای شماره ع/۷/۹۵ "تجهیزات آزمایشگاه روتر و سوئیچ IPV4/V6"

شما اینجا هستید

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مركز تحقیقات مخابرات ایران)
آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای شماره ع/۹۵/۰۷

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به خرید " تجهیزات آزمایشگاه روتر و سوئیچ IPV4/V6 "  با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد بصورت مناقصه عمومی و انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی دارای توانایی و تجربه علمی و عملی مرتبط  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نماید.كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكت‌ها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،‌ مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. لذا از شركتهای فعال و توانمندی كه توانائی تهیه قطعات و تجهیزات مورد نظر با فناوری نوین را دارند تقاضا می شود پس از نشر آگهی , به سامانه فوق مراجعه وپس از طی مراحل مندرج در سامانه , اقدام به شرکت در مناقصه نمایند .
لازم به ذكر است پیشنهادات ارسالی باید سه ماه از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد.
۱- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : روز دوشنبه  تاریخ  ۶۱/۱۲/۱۳۹۵
۲- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت   ۱۷:۰۰  روز شنبه  تاریخ ۲/۲/۱۳۹۶
۳- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱۶.۰۰ روز  شنبه   تاریخ  ۱۶/۲/۱۳۹۶
۴- میزان و نوع تضمین شركت در مناقصه:  ضمانت نامه بانكی به مبلغ ۰۰۰.۰۰۰. ۷۵۰ ریال.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت‌های الف:
تهران- انتهای خیابان كارگر شمالی- روبروی سازمان انرژی اتمی – ساختمان اصلی- طبقه همکف- اداره بازرگانی
(واحد مناقصات):  خانم منوچهری ۸۴۹۷۷۷۹۳-۰۲۱     نشانی سایت مناقصه گذار :  www.ITRC.AC.IR
مركز تماس پشتیبانی سامانه : ۰۲۱- ۲۷۳۱۳۱۳۱
دفتر ثبت نام در سامانه : ۰۲۱- ۸۵۱۹۳۷۶۸  و  ۸۸۹۶۹۷۳۷
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش "ثبت نام / پروفایل تامین كننده / مناقصه گر" موجود است.

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مركز تحقیقات مخابرات ایران)