آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای شماره ع/۰۵/۹۵ "تجهیزات آزمایشگاه دسترسی رادیویی نسل چهارم "

شما اینجا هستید

[html different_values="0"‎ format="ckeditor"]

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مركز تحقیقات مخابرات ایران)
آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای شماره ع/۰۵/۹۵

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به خرید " تجهیزات آزمایشگاه دسترسی رادیویی نسل چهارم "  با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد از طریق مناقصه عمومی و انعقاد قرارداد به اشخاص حقوقی دارای توانایی و تجربه علمی و عملی مرتبط  اقدام نماید. لذا از شركتهای فعال و توانمندی كه توانائی تهیه قطعات و تجهیزات مورد نظر با فناوری نوین را دارند تقاضا می شود پس از نشر آگهی ، در ساعات اداری و با ارائه معرفی نامه معتبر و واریز مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره  ۲۱۷۴۷۲۹۰۰۱۰۰۰ نزد بانك ملی شعبه كوی دانشجویان كد ۹۲۷ ، به نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ( قابل واریز در كلیه شعب بانك ملی)، به نشانی : تهران- انتهای خیابان كارگر شمالی- روبروی سازمان انرژی اتمی – ساختمان نخبگان- طبقه همکف- واحد مناقصات مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه كامل به مندرجات آن، كلیه اسناد و مدارك را به امضا اصل صاحبان مجاز اساسنامه و نیز اصل مهر شركت رسانده و به شرح زیر به نشانی فوق تسلیم و رسید دریافت نمایند.
لازم به ذكر است پیشنهادات ارسالی باید سه ماه از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد.
۱- تاریخ شروع فروش اسناد مناقصه : روز شنبه مورخ ۲۰/۰۹/۹۵
۲- تاریخ پایان فروش اسناد مناقصه :  پایان وقت اداری روز چهارشنبه  ۰۱/۱۰/۹۵
۳- تاریخ پایان تسلیم پیشنهاد:  پایان وقت اداری روز چهارشنبه  ۰۸/۱۰/۹۵
۴- میزان و نوع تضمین شركت در مناقصه:  ضمانت نامه بانكی به مبلغ ۰۰۰.۰۰۰. ۱۵۰ ریال.
نشانی سایت سازمان www.ITRC.AC.IR می‌باشد.
تلفن تماس اداره بازرگانی (واحد مناقصات):  خانم منوچهری ۸۴۹۷۷۷۹۳