محورهای پژوهشی

شما اینجا هستید

عنوان
پشتیبانی از توسعه نرم افزار (پشتیبانی نهادی ، تدوین شاخصهای ارزیابی و سنجش نرم افزارها ) و تدوین استانداردهای توسعه و بکارگیری نرم افزار
طراحی ،‌ توسعه و بومی سازی راه حلهای جامع نرم افزاری به ویژه در حوزه نرم افزارهای زیرساختی
Multimedia System & Network
تعامل انسان و رایانه (HCI)
ارائه راهکارها و مدلهای توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات
توسعه بستر مناسب برای گسترش کاربردها و سرویسهای الکترونیکی
بسترسازی پردازش زبان فارسی در وب