فهرست پروژه‌ها

شما اینجا هستید

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری
۸۱ تدوین RFP مرکز داده ملی درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) شرکت ارتباطات زیرساخت
۸۲ طراحی و پیاده سازی یک نمایه ساز فارسی برون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۸۳ ایجاد هستان شناسی عمومی زبان فارسی برون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۸۴ مشاوره طرح مرکز داده ملی برون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) شرکت ارتباطات زیرساخت
۸۵ آزمایشگاه تحقیقاتی طبقه بندی تصاویر هوائی و ماهواره ای برون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۸۶ ارائه روشهای جدید نمایه سازی خودکار اسناد و داده‌های صوتی-گفتاری برون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۸۷ تدوین چارچوب ارائه خدمات الکترونیکی دولت به مردم(G2C) مبتنی بر شبکه تلفن همراه (M-Services) درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) دبیر خانه شورای عالی اطلاع رسانی
۸۸ شناسایی و بکارگیری تکنیک‌های مجازی سازی در طراحی، پیاده سازی و بهره برداری از مراکز داده و ارزیابی عملکرد آنها درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۸۹ طراحی هستان نگار مفهومی پردازش محتوا در یادگیری الکترونیکی درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۹۰ طراحی و توسعه مدل ارتقاء تعامل پذیری سازمان‌های دولتی با هدف تسهیل ارائه خدمات الکترونیکی درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

صفحه‌ها