فهرست پروژه‌ها

شما اینجا هستید

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری
۶۱ ارائه مدل مفهومی موتور جستجوی ملی با هدف تهیه قالبهای تعریف پروژه‌ها و تدوین برنامه اجرایی آن درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۶۲ ارائه مدل مفهومی شبکه‌های اجتماعی با هدف تهیه قالب‌های تعریف پروژه‌ها و تدوین برنامه اجرایی آن درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۶۳ طراحی و پیاده سازی سامانه پایه ارزیابی کیفی جریان سازی ویدئو بر روی شبکه درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۶۴ ارائه چارچوب مدیریت خدمات فضای تبادل اطلاعات درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۶۵ بررسی وضعیت موجود مرکز داده شارع ۲ و ارائه راهکار بهینه برای نحوه بهره برداری از آن درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) شرکت ارتباطات زیرساخت
۶۶ ارائه چارچوبی نوین مبتنی بر ویژگیهای عام برای ارزیابی و بهسازی محتوا در سرویسهای الکترونیکی درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۶۷ تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه هوش فناوری برون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۶۸ آزمایشگاه تحقیقاتی فناوری‌های پایه ای وب برون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۶۹ تهیه و تدوین طرح سامانه همایش هوشمند برون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۷۰ بهسازی و ارائه الگوریتم‌های جدید خطایابی املایی و دستوری زبان فارسی و پیاده سازی نرم افزار مربوطه‏ برون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

صفحه‌ها