فهرست پروژه‌ها

شما اینجا هستید

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری
۵۱ طراحی داشبورد فناوری اطلاعات برای پایش مدیریت اطلاعات خدمات دولت الکترونیکی و ارزیابی آمادگی الکترونیکی و پیاده سازی پایلوت در وزارت ICT برون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۵۲ طراحی و پیاده سازی سامانه‌های خزش و رتبه بندی اسناد فارسی وب و پیاده سازی یک جویشگر فارسی برون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۵۳ فاز اول طراحی، توسعه و راه اندازی پورتال پژوهشکده فناوری اطلاعات درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۵۴ طراحی و پیاده سازی یک سامانه تبدیل متن به گفتار فارسی با کیفیت فهم و خوشایندی بالا با استفاده از روش انتخاب واحد برون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۵۵ طراحی و پیاده سازی سامانه پایه تبدیل متن به گفتار فارسی برای تلفن همراه برون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۵۶ پایلوت پژوهشی شبکه ملی اطلاعات برون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۵۷ ارائه مدل مفهومی سیستم عامل ملی با هدف تهیه قالبهای تعریف پروژه‌ها و تدوین برنامه اجرایی آن درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۵۸ مشاوره در طراحی و نظارت بر اجرای پروژه مرکز داده ملی درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) شرکت ارتباطات زیرساخت
۵۹ ارائه مدل مفهومی و تدوین برنامه اجرایی شبکه دانش در بخش ICT درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۶۰ ارائه مدل مفهومی ارائه خدمات الکترونیکی در بخش ICT با هدف تهیه قالبهای تعریف پروژه‌ها و تدوین برنامه اجرایی آن درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

صفحه‌ها